AUTOGRAND, a. s.

Historický názov:
  • AUTOGRAND, akciová spoločnosť
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOGRAND, a. s.
Sídlo:
Vajnorská 167
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2538/B
Od 28.10.1994, posledná zmena 29.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Blanka Belicová
  • Ing. Jaroslav Kališ
  • Ing. Miroslav Belica, PhD.
IČO:
34109986
DIČ:
2020368075

IČ DPH:

SK2020368075
Podľa §4, registrovaný od 25.10.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
189 222 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.05.2023 ako riadna.

Firma AUTOGRAND, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 971 493 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 899 758 EUR vzrástol medziročne o 175 083 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 74,93% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 25 290 460 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 750 970 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,41%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,22%.

Absolútne ukazovatele

33 751 794 €

22,5 %

3 805 051 €

30,4 %

11 843 335 €

19,0 %

1 484 567 €

13,4 %

-1 167 320 €

-24,3 %

Relatívne ukazovatele

12.29 %

0,2 %

1.57

0,1

7.60 %

0,3 %

87.46 %

0,6 %

0.29

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 25 290 460 € 30,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 681 033 € 19,6 %
Zmena stavu zásob -489 € -101,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 539 490 € 30,1 %
Náklady na materiál, energie 2 369 911 € 21,4 %
Služby 1 240 073 € 7,0 %
Pridaná hodnota 3 805 051 € 30,4 %
Osobné náklady 2 416 438 € 23,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 869 677 € -3,3 %
Opravné položky 5 919 € 42,2 %
Ostatné výnosy 80 678 € -26,7 %
Iné prevádzkové náklady 203 306 € 3,6 %
Zisk z predaja majetku 854 674 € -15,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 261 542 € 28,4 %
HV z finančnej činnosti -109 985 € -101,4 %
z toho Nákladové úroky 92 374 € 120,1 %
HV pred zdanením 1 151 557 € 24,2 %
Daň 251 799 € 24,1 %
HV po zdanení 899 758 € 24,2 %
EBITDA 1 265 985 € 45,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 843 335 € 19,0 %
 
Neobežný majetok 3 401 515 € 7,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 084 149 € 8,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 317 366 € 0,0 %
 
Obežný majetok 7 695 811 € 28,4 %
Zásoby 5 605 541 € 39,3 %
Dlhodobé pohľadávky 45 885 € 32,9 %
Krátkodobé pohľadávky 561 542 € -8,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 482 843 € 11,9 %
 
Časové rozlíšenie 746 009 € -4,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 843 335 € 19,0 %
 
Vlastné imanie
1 484 567 € 13,4 %
Základné imanie 189 222 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 37 844 € 0,0 %
HV minulých rokov 357 743 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 899 758 € 24,2 %
 
Záväzky 10 358 022 € 19,9 %
Dlhodobé záväzky 755 755 € -17,7 %
Krátkodobé záväzky 9 339 225 € 24,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 223 284 € 23,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 39 758 € 5,0 %
 
Časové rozlíšenie 746 € -20,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?