H S F, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
H S F, s.r.o.
Sídlo:
Jesenského 50
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13117/B
Od 8.12.1994, posledná zmena 13.7.2021
Štatutárny orgán:
  • Josef Wolf
  • Martin Miller
IČO:
34112278
DIČ:
2020357889

IČ DPH:

SK2020357889
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
697 073 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IFN-Holding AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma H S F, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 50 936 678 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 416 735 EUR vzrástol medziročne o 741 406 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,42% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 28,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,74%.

Absolútne ukazovatele

51 203 106 €

23,5 %

11 602 265 €

14,7 %

16 657 316 €

26,0 %

9 131 181 €

36,0 %

5 517 344 €

11,5 %

Relatívne ukazovatele

22.78 %

-2,2 %

1.51

0,0

14.51 %

1,8 %

45.18 %

-4,0 %

1.21

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 375 € -62,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 50 906 303 € 26,0 %
Zmena stavu zásob -377 070 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru -17 362 € %
Náklady na materiál, energie 31 321 126 € 28,1 %
Služby 7 684 738 € 23,7 %
Pridaná hodnota 11 602 265 € 14,7 %
Osobné náklady 7 700 182 € 14,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 764 907 € -32,5 %
Opravné položky 394 675 € 244,0 %
Ostatné výnosy 537 022 € -22,8 %
Iné prevádzkové náklady 51 230 € -84,5 %
Zisk z predaja majetku 1 029 € 100,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 198 163 € 52,6 %
HV z finančnej činnosti -92 309 € %
z toho Nákladové úroky 52 925 € 28,8 %
HV pred zdanením 3 105 854 € 46,0 %
Daň 689 119 € 52,7 %
HV po zdanení 2 416 735 € 44,3 %
EBITDA 3 930 882 € 23,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 657 316 € 26,0 %
 
Neobežný majetok 3 971 418 € 91,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 585 944 € 107,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 275 796 € 14,5 %
Dlhodobý finančný majetok 109 678 € 4,9 %
 
Obežný majetok 12 631 698 € 13,6 %
Zásoby 4 113 437 € 9,9 %
Dlhodobé pohľadávky 329 100 € 17,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 593 634 € 29,5 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 595 527 € -20,3 %
 
Časové rozlíšenie 54 200 € 86,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 657 316 € 26,0 %
 
Vlastné imanie
9 131 181 € 36,0 %
Základné imanie 697 073 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 69 706 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 947 667 € 39,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 416 735 € 44,3 %
 
Záväzky 7 409 985 € 17,0 %
Dlhodobé záväzky 9 843 € -37,3 %
Krátkodobé záväzky 5 410 184 € -5,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 313 120 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 676 838 € 17,6 %
 
Časové rozlíšenie 116 150 € -34,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?