H S F, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
H S F, s.r.o.
Sídlo:
Jesenského 50
90101 Malacky
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13117/B
Od 8.12.1994, posledná zmena 2.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Josef Wolf
  • Mag. Sylvia Berger
IČO:
34112278
DIČ:
2020357889

IČ DPH:

SK2020357889
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
22230 Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
Základné imanie:
697 073 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • IFN-Holding AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma H S F, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 49 697 862 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,43%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 152 663 EUR poklesol medziročne o 1 264 072 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,35%.

Absolútne ukazovatele

50 434 681 €

-1,5 %

10 678 089 €

-8,0 %

15 873 866 €

-4,7 %

10 283 844 €

12,6 %

6 121 977 €

11,0 %

Relatívne ukazovatele

21.49 %

-1,3 %

1.32

-0,2

7.26 %

-7,2 %

35.22 %

-10,0 %

1.45

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 97 520 € 221,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 600 342 € -2,6 %
Zmena stavu zásob 205 795 € 154,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 70 871 € %

Náklady na materiál, energie 30 907 440 € -1,3 %
Služby 8 266 129 € 7,6 %
Pridaná hodnota 10 678 089 € -8,0 %
Osobné náklady 8 112 024 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 905 594 € 18,4 %
Opravné položky 351 602 € -10,9 %
Ostatné výnosy 442 282 € -17,6 %
Iné prevádzkové náklady 49 413 € -3,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 682 866 € -47,4 %
HV z finančnej činnosti -163 642 € -77,3 %
z toho Nákladové úroky 127 369 € 140,7 %
HV pred zdanením 1 519 224 € -51,1 %
Daň 366 561 € -46,8 %
HV po zdanení 1 152 663 € -52,3 %
EBITDA 2 569 588 € -34,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 873 866 € -4,7 %
 
Neobežný majetok 4 413 539 € 11,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 036 137 € 12,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 260 771 € -5,4 %
Dlhodobý finančný majetok 116 631 € 6,3 %
 
Obežný majetok 11 419 266 € -9,6 %
Zásoby 3 880 609 € -5,7 %
Dlhodobé pohľadávky 380 874 € 15,7 %
Krátkodobé pohľadávky 6 015 556 € -8,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 142 227 € -28,4 %
 
Časové rozlíšenie 41 061 € -24,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 873 866 € -4,7 %
 
Vlastné imanie
10 283 844 € 12,6 %
Základné imanie 697 073 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 69 706 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 364 402 € 40,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 152 663 € -52,3 %
 
Záväzky 5 534 472 € -25,3 %
Dlhodobé záväzky 15 129 € 53,7 %
Krátkodobé záväzky 4 891 115 € -9,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 82 771 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 10 811 € -99,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 534 646 € -21,0 %
 
Časové rozlíšenie 55 550 € -52,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?