MED - ART, spol. s r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MED - ART, spol. s r.o.
Sídlo:
Hornočermánska 4
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/21831/N
Od 11.1.1995, posledná zmena 18.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Hilda Némethová
  • PharmDr. Daniel Holec
  • PharmDr. Ján Holec
  • PharmDr. Michal Holec
  • PharmDr. Petra Haár Némethová
IČO:
34113924
DIČ:
2020411085

IČ DPH:

SK2020411085
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1995
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
90 290 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • MED - ART HOLDING, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma MED - ART, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 456 771 561 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 764 576 EUR vzrástol medziročne o 1 469 999 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,87% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 452 318 284 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 21 785 900 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 48,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,24%.

Absolútne ukazovatele

457 474 898 €

9,7 %

16 337 315 €

17,4 %

154 991 356 €

13,3 %

56 861 619 €

7,1 %

73 596 304 €

4,5 %

Relatívne ukazovatele

3.58 %

0,2 %

1.63

0,1

2.43 %

0,8 %

63.31 %

2,1 %

1.40

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 452 318 284 € 9,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 453 277 € 10,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 19 862 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 430 532 384 € 9,6 %
Náklady na materiál, energie 1 993 643 € 48,0 %
Služby 7 982 526 € -0,1 %
Pridaná hodnota 16 337 315 € 17,4 %
Osobné náklady 9 997 763 € 8,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 817 272 € 0,4 %
Opravné položky 445 371 € -65,5 %
Ostatné výnosy 580 449 € 134,9 %
Iné prevádzkové náklady 755 883 € 69,1 %
Zisk z predaja majetku 42 254 € 12,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 889 284 € 60,4 %
HV z finančnej činnosti -90 895 € -0,2 %
z toho Nákladové úroky 95 493 € -26,5 %
HV pred zdanením 4 798 389 € 62,2 %
Daň 1 033 813 € 55,8 %
HV po zdanení 3 764 576 € 64,1 %
EBITDA 5 609 857 € 46,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
154 991 356 € 13,3 %
 
Neobežný majetok 3 517 427 € 0,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 721 627 € 25,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 84 470 € -20,3 %
Dlhodobý finančný majetok 711 330 € -42,3 %
 
Obežný majetok 151 217 482 € 13,6 %
Zásoby 42 458 609 € 16,8 %
Dlhodobé pohľadávky 946 116 € 164,4 %
Krátkodobé pohľadávky 103 168 924 € 15,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 643 833 € -34,7 %
 
Časové rozlíšenie 256 447 € 14,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 154 991 356 € 13,3 %
 
Vlastné imanie
56 861 619 € 7,1 %
Základné imanie 90 290 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 168 984 € 0,0 %
HV minulých rokov 52 837 769 € 4,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 764 576 € 64,1 %
 
Záväzky 96 110 015 € 17,9 %
Dlhodobé záväzky 21 081 873 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 70 119 815 € 35,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 4 791 972 € -43,3 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 116 355 € 2,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 019 722 € -10,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?