Marius Pedersen, a.s.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Marius Pedersen, a.s.
Sídlo:
Opatovská 1735
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/54/R
Od 15.2.1995, posledná zmena 30.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Simon Hovgaard Clausen
  • Ing. Oliver Šujan
  • Ing. Slavomír Faško
  • Jens Flesner Kristiansen
  • Jens Mortensen
IČO:
34115901
DIČ:
2020386148

IČ DPH:

SK2020386148
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1995
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
11 038 372 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Marius Pedersen, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 755 739 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,89%. Dosiahnutý zisk po zdanení 9 109 477 EUR poklesol medziročne o 2 161 720 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,6% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,45%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,69%.

Absolútne ukazovatele

70 727 949 €

6,6 %

33 332 777 €

-3,6 %

86 571 978 €

9,7 %

65 274 313 €

12,2 %

5 945 198 €

-13,3 %

Relatívne ukazovatele

50.69 %

-3,9 %

1.72

-0,2

10.52 %

-3,8 %

24.60 %

-1,7 %

1.28

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 798 080 € 34,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 957 659 € 2,5 %
Zmena stavu zásob 52 051 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 564 583 € 43,8 %
Náklady na materiál, energie 8 907 272 € 21,5 %
Služby 21 003 158 € 7,1 %
Pridaná hodnota 33 332 777 € -3,6 %
Osobné náklady 19 417 031 € 7,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 205 958 € 8,7 %
Opravné položky -17 051 € -111,8 %
Ostatné výnosy 332 026 € -18,2 %
Iné prevádzkové náklady 1 176 077 € 37,2 %
Zisk z predaja majetku 132 687 € -27,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 015 475 € -32,7 %
HV z finančnej činnosti 3 607 470 € 9,4 %
z toho Nákladové úroky 18 708 € -19,5 %
HV pred zdanením 10 622 945 € -22,5 %
Daň 1 513 468 € -38,0 %
HV po zdanení 9 109 477 € -19,2 %
EBITDA 13 062 759 € -18,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
86 571 978 € 9,7 %
 
Neobežný majetok 62 351 138 € 15,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 43 607 661 € 20,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 110 047 € 5,1 %
Dlhodobý finančný majetok 15 633 430 € 6,6 %
 
Obežný majetok 24 022 825 € -3,5 %
Zásoby 1 106 855 € 47,2 %
Dlhodobé pohľadávky 957 496 € -24,3 %
Krátkodobé pohľadávky 15 157 381 € 12,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 801 093 € -27,1 %
 
Časové rozlíšenie 198 015 € 85,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 86 571 978 € 9,7 %
 
Vlastné imanie
65 274 313 € 12,2 %
Základné imanie 11 038 372 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 209 832 € 0,0 %
HV minulých rokov 42 916 632 € 27,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 9 109 477 € -19,2 %
 
Záväzky 21 116 337 € 2,9 %
Dlhodobé záväzky 788 517 € 18,8 %
Krátkodobé záväzky 17 136 818 € 3,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 191 002 € -1,2 %
 
Časové rozlíšenie 181 328 € -23,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?