Marius Pedersen, a.s.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Marius Pedersen, a.s.
Sídlo:
Opatovská 1735
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/54/R
Od 15.2.1995, posledná zmena 30.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Simon Hovgaard Clausen
  • Ing. Oliver Šujan
  • Ing. Slavomír Faško
  • Jens Flesner Kristiansen
  • Jens Mortensen
IČO:
34115901
DIČ:
2020386148

IČ DPH:

SK2020386148
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1995
SK NACE (RÚZ):
38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Základné imanie:
11 038 372 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Marius Pedersen, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 64 867 943 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 653 310 EUR poklesol medziročne o 2 456 167 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 82,69% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,34%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,84%.

Absolútne ukazovatele

74 328 789 €

5,1 %

33 780 425 €

1,3 %

91 965 481 €

6,2 %

71 927 623 €

10,2 %

13 934 247 €

134,4 %

Relatívne ukazovatele

52.08 %

1,4 %

1.58

-0,1

7.23 %

-3,3 %

21.79 %

-2,8 %

1.84

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 402 070 € -10,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 465 873 € -0,8 %
Zmena stavu zásob 45 893 € -11,8 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 897 955 € -26,0 %
Náklady na materiál, energie 6 115 420 € -31,3 %
Služby 23 120 036 € 10,1 %
Pridaná hodnota 33 780 425 € 1,3 %
Osobné náklady 21 327 773 € 9,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 598 459 € 6,3 %
Opravné položky 143 007 € %

Ostatné výnosy 310 426 € -6,5 %
Iné prevádzkové náklady 759 986 € -35,4 %
Zisk z predaja majetku 163 819 € 23,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 425 445 € -22,7 %
HV z finančnej činnosti 2 486 361 € -31,1 %
z toho Nákladové úroky 53 494 € 185,9 %
HV pred zdanením 7 911 806 € -25,5 %
Daň 1 258 496 € -16,8 %
HV po zdanení 6 653 310 € -27,0 %
EBITDA 11 851 149 € -9,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
91 965 481 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 60 899 407 € -2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 286 919 € -3,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 979 058 € -4,2 %
Dlhodobý finančný majetok 15 633 430 € 0,0 %
 
Obežný majetok 30 922 837 € 28,7 %
Zásoby 725 393 € -34,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 441 420 € 50,5 %
Krátkodobé pohľadávky 20 093 646 € 32,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 662 378 € 27,4 %
 
Časové rozlíšenie 143 237 € -27,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 91 965 481 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
71 927 623 € 10,2 %
Základné imanie 11 038 372 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 209 832 € 0,0 %
HV minulých rokov 52 026 109 € 21,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 653 310 € -27,0 %
 
Záväzky 19 920 501 € -5,7 %
Dlhodobé záväzky 805 858 € 2,2 %
Krátkodobé záväzky 15 573 050 € -9,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 541 593 € 11,0 %
 
Časové rozlíšenie 117 357 € -35,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?