Loading

HUHN PressTech, spol. s r.o.

Historický názov:
  • PAL-HUHN, spol. s r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HUHN PressTech, spol. s r.o.
Sídlo:
Školská 1604
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1104/N
Od 6.3.1995, posledná zmena 17.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Andreas Rauh
  • Dr. Jan Michael Dannenberg
  • Ing. Daniela Tináková
  • Ing. Rastislav Škulec, PhD.
  • Jens Lange
IČO:
34117083
DIČ:
2020411558

IČ DPH:

SK2020411558
Podľa §4, registrovaný od 16.3.1995
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
829 848 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Huhn Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma HUHN PressTech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 907 484 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 094 286 EUR vzrástol medziročne o 905 523 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,73% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,27%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,51%.

Absolútne ukazovatele

48 428 739 €

6,6 %

8 809 426 €

37,6 %

14 614 574 €

24,1 %

3 713 815 €

41,8 %

1 362 849 €

111,4 %

Relatívne ukazovatele

19.62 %

4,4 %

1.37

0,2

7.49 %

5,9 %

74.59 %

-3,2 %

0.62

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 907 484 € 7,1 %
Zmena stavu zásob 22 679 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 022 770 € -1,1 %
Služby 8 097 967 € 12,3 %
Pridaná hodnota 8 809 426 € 37,6 %
Osobné náklady 6 429 866 € 18,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 561 118 € 8,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 11 737 € -73,3 %
Iné prevádzkové náklady 142 287 € 24,4 %
Zisk z predaja majetku 36 059 € -19,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 723 951 € 297,7 %
HV z finančnej činnosti -332 684 € -71,9 %
z toho Nákladové úroky 317 134 € 104,0 %
HV pred zdanením 1 391 267 € %

Daň 296 981 € %

HV po zdanení 1 094 286 € %

EBITDA 2 249 010 € 148,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 614 574 € 24,1 %
 
Neobežný majetok 9 199 297 € 44,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 145 077 € 45,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 54 220 € -14,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 359 279 € -0,4 %
Zásoby 2 891 610 € -6,0 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 397 828 € 17,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 69 841 € -45,3 %
 
Časové rozlíšenie 55 998 € 81,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 614 574 € 24,1 %
 
Vlastné imanie
3 713 815 € 41,8 %
Základné imanie 829 848 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 296 806 € 0,0 %
HV minulých rokov 492 875 € 62,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 094 286 € %

 
Záväzky 10 900 759 € 19,0 %
Dlhodobé záväzky 1 984 339 € 9,1 %
Krátkodobé záväzky 1 910 674 € -35,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 252 654 € 104,9 %
Bankové úvery krátkodobé 2 141 754 € 29,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 611 338 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?