HUHN PressTech, spol. s r.o.

Historický názov:
  • PAL-HUHN, spol. s r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HUHN PressTech, spol. s r.o.
Sídlo:
Školská 1604
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1104/N
Od 6.3.1995, posledná zmena 17.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Andreas Rauh
  • Dr. Jan Michael Dannenberg
  • Ing. Daniela Tináková
  • Ing. Rastislav Škulec, PhD.
  • Jens Lange
IČO:
34117083
DIČ:
2020411558

IČ DPH:

SK2020411558
Podľa §4, registrovaný od 16.3.1995
SK NACE (RÚZ):
25500 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
Základné imanie:
829 848 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Huhn Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.07.2023 ako riadna.

Firma HUHN PressTech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 945 505 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 31,62%. Dosiahnutý zisk po zdanení 188 763 EUR poklesol medziročne o 30 775 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,61%.

Absolútne ukazovatele

45 416 780 €

26,7 %

6 403 001 €

11,7 %

11 780 613 €

-1,6 %

2 619 530 €

7,8 %

644 532 €

-38,4 %

Relatívne ukazovatele

15.27 %

-2,7 %

1.18

-0,0

1.60 %

-0,2 %

77.76 %

-1,9 %

0.47

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 945 505 € 31,6 %
Zmena stavu zásob 5 292 € -99,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 334 681 € 44,7 %
Služby 7 213 115 € 0,8 %
Pridaná hodnota 6 403 001 € 11,7 %
Osobné náklady 5 425 808 € 13,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 518 301 € -0,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 43 925 € -69,1 %
Iné prevádzkové náklady 114 351 € -13,4 %
Zisk z predaja majetku 45 000 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 433 466 € 1,4 %
HV z finančnej činnosti -193 587 € -7,7 %
z toho Nákladové úroky 155 477 € -8,4 %
HV pred zdanením 239 879 € -3,1 %
Daň 51 116 € 81,8 %
HV po zdanení 188 763 € -14,0 %
EBITDA 906 767 € -6,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 780 613 € -1,6 %
 
Neobežný majetok 6 367 590 € 12,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 304 563 € 11,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 63 027 € 265,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 382 240 € -13,9 %
Zásoby 3 075 541 € -13,8 %
Dlhodobé pohľadávky 140 913 € 79,9 %
Krátkodobé pohľadávky 2 038 035 € 3,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 127 751 € -79,9 %
 
Časové rozlíšenie 30 783 € -37,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 780 613 € -1,6 %
 
Vlastné imanie
2 619 530 € 7,8 %
Základné imanie 829 848 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 296 806 € 0,0 %
HV minulých rokov 304 113 € 259,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 188 763 € -14,0 %
 
Záväzky 9 161 083 € -4,0 %
Dlhodobé záväzky 1 817 996 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 2 970 916 € -15,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 075 637 € 2,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 656 662 € -0,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 639 872 € 24,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?