PROAGROS Levice, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PROAGROS Levice, s.r.o.
Sídlo:
Moyzesova 14
93405 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1214/N
Od 3.4.1995, posledná zmena 28.5.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Roman Čerťanský
  • Ing. Štefan Škarba
IČO:
34119329
DIČ:
2020402758

IČ DPH:

SK2020402758
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
6 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Roman Čerťanský (50,0%)
  • Ing. Štefan Škarba (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma PROAGROS Levice, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 051 807 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 537 361 EUR vzrástol medziročne o 95 476 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 908 457 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 851 307 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,87%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 11,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,11%.

Absolútne ukazovatele

28 190 353 €

8,5 %

1 546 617 €

16,2 %

11 886 951 €

22,7 %

3 971 922 €

11,4 %

542 887 €

66,4 %

Relatívne ukazovatele

5.51 %

0,4 %

2.33

0,1

4.52 %

-0,0 %

66.59 %

3,4 %

0.43

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 908 457 € 9,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 143 350 € -47,6 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia 39 745 € -10,8 %
Náklady na predaj tovaru 25 057 150 € 7,0 %
Náklady na materiál, energie 176 486 € 24,9 %
Služby 1 122 452 € 11,4 %
Pridaná hodnota 1 546 617 € 16,2 %
Osobné náklady 665 190 € 10,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 101 893 € 4,0 %
Opravné položky 195 551 € %

Ostatné výnosy 95 808 € 282,2 %
Iné prevádzkové náklady 83 510 € 22,7 %
Zisk z predaja majetku 1 142 € -98,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 786 270 € 22,8 %
HV z finančnej činnosti -101 910 € -30,2 %
z toho Nákladové úroky 81 376 € 28,3 %
HV pred zdanením 684 360 € 21,8 %
Daň 146 999 € 22,7 %
HV po zdanení 537 361 € 21,6 %
EBITDA 887 021 € 30,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 886 951 € 22,7 %
 
Neobežný majetok 3 452 094 € 1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 352 129 € 2,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 750 € -24,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 095 215 € 0,0 %
 
Obežný majetok 8 417 356 € 34,5 %
Zásoby 5 066 918 € 83,4 %
Dlhodobé pohľadávky 8 786 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 337 535 € -0,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 117 € -97,1 %
 
Časové rozlíšenie 17 501 € 33,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 886 951 € 22,7 %
 
Vlastné imanie
3 971 922 € 11,4 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 427 257 € 9,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 537 361 € 21,6 %
 
Záväzky 7 905 645 € 29,3 %
Dlhodobé záväzky 4 131 € -86,6 %
Krátkodobé záväzky 3 957 596 € 32,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 3 916 204 € 32,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 27 714 € -38,7 %
 
Časové rozlíšenie 9 384 € -5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?