Savencia Fromage & Dairy SK, a. s.

Historický názov:
  • MILEX NMNV, a. s.
  • MILEX Nové Mesto nad Váhom, a.s.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Savencia Fromage & Dairy SK, a. s.
Sídlo:
1. mája 124
03180 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10777/L
Od 1.5.1995, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Jérôme Coutant
  • Boris Christophe Bourdin
  • Emmanuel Alexis
IČO:
34120149
DIČ:
2020381363

IČ DPH:

SK2020381363
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1995
SK NACE (RÚZ):
10510 Prevádzka mliekarní a výroba syrov
Základné imanie:
8 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 877 127 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,9%. Dosiahnutá strata je 281 853 EUR.

Firma predala tovar za 31 726 722 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 492 384 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 26%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,72%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,52%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,54%.

Absolútne ukazovatele

73 893 239 €

9,7 %

7 535 786 €

-15,3 %

27 603 050 €

1,8 %

16 020 658 €

-9,9 %

7 654 433 €

-4,8 %

Relatívne ukazovatele

10.48 %

-2,8 %

1.23

-0,2

-1.02 %

-4,2 %

41.96 %

7,6 %

1.25

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 726 722 € 3,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 150 405 € 9,8 %
Zmena stavu zásob 1 687 678 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 23 234 338 € 9,2 %
Náklady na materiál, energie 30 672 667 € 19,7 %
Služby 12 084 925 € 6,5 %
Pridaná hodnota 7 535 786 € -15,3 %
Osobné náklady 6 130 793 € -2,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 277 776 € 4,1 %
Opravné položky 35 786 € 147,0 %
Ostatné výnosy 71 547 € -52,4 %
Iné prevádzkové náklady 191 553 € -42,0 %
Zisk z predaja majetku 25 602 € 3,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 34 116 € -97,4 %
HV z finančnej činnosti -197 210 € -12,5 %
z toho Nákladové úroky 9 213 € 100,0 %
HV pred zdanením -163 094 € -114,2 %
Daň 118 759 € -58,9 %
HV po zdanení -281 853 € -132,8 %
EBITDA 1 284 987 € -47,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 603 050 € 1,8 %
 
Neobežný majetok 11 742 548 € -8,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 714 884 € -8,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 615 € -43,0 %
Dlhodobý finančný majetok 20 049 € 0,0 %
 
Obežný majetok 15 757 604 € 10,7 %
Zásoby 5 690 842 € 56,3 %
Dlhodobé pohľadávky 498 711 € -7,2 %
Krátkodobé pohľadávky 7 447 249 € 20,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 120 802 € -45,3 %
 
Časové rozlíšenie 102 898 € 3,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 603 050 € 1,8 %
 
Vlastné imanie
16 020 658 € -9,9 %
Základné imanie 8 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 700 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 102 511 € -9,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -281 853 € -132,8 %
 
Záväzky 11 582 392 € 24,4 %
Dlhodobé záväzky 155 161 € 9,9 %
Krátkodobé záväzky 7 707 358 € 34,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 719 873 € 8,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?