Kongsberg Automotive, s.r.o.

Historický názov:
  • Kongsberg Driveline Systems, s.r.o.
  • TELEFLEX Automotive SLOVAKIA, s.r.o.
  • UNITED PARTS SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Kongsberg Automotive, s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 48
95201 Vráble
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/1416/N
Od 9.6.1995, posledná zmena 1.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Jon Gerhard Munthe
  • Peter Vašek
IČO:
34122583
DIČ:
2020411635

IČ DPH:

SK2020411635
Podľa §4, registrovaný od 26.6.1995
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
65 809 510 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING 2 AS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.05.2023 ako riadna.

Firma Kongsberg Automotive, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 546 725 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 4,43%. Dosiahnutá strata 2 735 200 EUR sa prehĺbila medziročne o 2 566 764 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 23,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 6,18%.

Absolútne ukazovatele

57 004 223 €

-6,8 %

15 104 203 €

-7,9 %

29 910 713 €

8,3 %

8 416 015 €

-24,5 %

-955 386 €

-235,6 %

Relatívne ukazovatele

27.19 %

-1,0 %

1.03

-0,0

-9.14 %

-8,5 %

71.86 %

12,2 %

0.64

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 95 095 € -50,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 451 630 € -4,3 %
Zmena stavu zásob 422 329 € 280,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 56 883 € -12,1 %
Náklady na materiál, energie 33 978 449 € 3,4 %
Služby 6 606 390 € -23,4 %
Pridaná hodnota 15 104 203 € -7,9 %
Osobné náklady 14 700 730 € -6,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 716 619 € -0,5 %
Opravné položky 289 827 € 233,4 %
Ostatné výnosy 922 119 € -69,1 %
Iné prevádzkové náklady 679 824 € -31,4 %
Zisk z predaja majetku 82 515 € 38,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 055 034 € %
HV z finančnej činnosti -805 989 € -75,9 %
z toho Nákladové úroky 388 964 € 18,1 %
HV pred zdanením -2 861 023 € %
Daň -125 823 € -37,0 %
HV po zdanení -2 735 200 € %
EBITDA 579 070 € -78,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 910 713 € 8,3 %
 
Neobežný majetok 9 455 884 € -18,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 328 250 € -18,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 127 634 € -41,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 19 088 620 € 20,3 %
Zásoby 6 495 509 € 31,8 %
Dlhodobé pohľadávky 743 702 € 56,9 %
Krátkodobé pohľadávky 9 036 299 € -11,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 813 110 € %

 
Časové rozlíšenie 1 366 209 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 910 713 € 8,3 %
 
Vlastné imanie
8 416 015 € -24,5 %
Základné imanie 65 809 510 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 14 146 474 € 0,0 %
HV minulých rokov -68 804 769 € -0,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 735 200 € %
 
Záväzky 21 494 698 € 30,6 %
Dlhodobé záväzky 11 422 € 238,1 %
Krátkodobé záväzky 20 579 521 € 30,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 86 992 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 816 763 € 22,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?