hameln rds s. r. o.

Historický názov:
  • hameln rds a.s.
  • VULM, a.s.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
hameln rds s. r. o.
Sídlo:
Horná 36
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147852/B
Od 15.6.1995, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • RNDr. Marián Gono, MBA
  • Dr. rer. nat. Marian Takáč, MBA
IČO:
34122885
DIČ:
2020361233

IČ DPH:

SK2020361233
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1996
SK NACE (RÚZ):
72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • hameln group gmbh (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma hameln rds s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 990 222 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,09%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 192 241 EUR poklesol medziročne o 1 132 334 EUR.

Firma predala tovar za 22 130 172 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 196 803 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,61%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,95%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,97%.

Absolútne ukazovatele

38 640 533 €

19,6 %

11 076 470 €

-5,7 %

20 551 289 €

2,2 %

15 027 862 €

27,0 %

6 706 260 €

60,2 %

Relatívne ukazovatele

29.16 %

-8,3 %

2.14

-0,4

15.53 %

-6,0 %

26.88 %

-14,3 %

0.50

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 22 130 172 € 33,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 860 050 € 7,7 %
Zmena stavu zásob 639 293 € -29,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 19 933 369 € 49,5 %
Náklady na materiál, energie 2 056 983 € 17,6 %
Služby 5 562 693 € 2,0 %
Pridaná hodnota 11 076 470 € -5,7 %
Osobné náklady 5 186 855 € 11,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 471 710 € 3,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 9 380 € 44,4 %
Iné prevádzkové náklady 314 090 € 217,6 %
Zisk z predaja majetku -3 468 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 109 727 € -26,1 %
HV z finančnej činnosti -99 727 € -55,7 %
z toho Nákladové úroky 15 919 € -25,6 %
HV pred zdanením 4 010 000 € -27,0 %
Daň 817 759 € -30,0 %
HV po zdanení 3 192 241 € -26,2 %
EBITDA 5 584 905 € -19,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 551 289 € 2,2 %
 
Neobežný majetok 8 598 585 € 9,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 495 079 € 10,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 103 506 € -27,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 919 733 € -2,6 %
Zásoby 9 272 864 € 24,8 %
Dlhodobé pohľadávky 111 428 € 67,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 882 564 € -45,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 652 877 € -50,2 %
 
Časové rozlíšenie 32 971 € -1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 551 289 € 2,2 %
 
Vlastné imanie
15 027 862 € 27,0 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 222 752 € 0,0 %
HV minulých rokov 11 579 669 € 59,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 192 241 € -26,2 %
 
Záväzky 5 523 427 € -33,3 %
Dlhodobé záväzky 11 446 € -57,7 %
Krátkodobé záväzky 5 132 572 € -36,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 444 € 177,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 376 965 € 64,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?