hameln rds s. r. o.

Historický názov:
  • hameln rds a.s.
  • VULM, a.s.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
hameln rds s. r. o.
Sídlo:
Horná 36
90001 Modra
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/147852/B
Od 15.6.1995, posledná zmena 1.9.2023
Štatutárny orgán:
  • RNDr. Marián Gono, MBA
  • Dr. rer. nat. Marian Takáč, MBA
IČO:
34122885
DIČ:
2020361233

IČ DPH:

SK2020361233
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1996
SK NACE (RÚZ):
21200 Výroba farmaceutických prípravkov
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • hameln group gmbh (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma hameln rds s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 34 628 917 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 163 845 EUR poklesol medziročne o 2 028 396 EUR.

Firma predala tovar za 20 363 471 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 908 611 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,21%.

Absolútne ukazovatele

35 723 626 €

-7,5 %

9 464 265 €

-14,6 %

23 624 008 €

15,0 %

16 181 706 €

7,7 %

7 837 967 €

16,9 %

Relatívne ukazovatele

27.33 %

-1,8 %

1.75

-0,4

4.93 %

-10,6 %

31.50 %

4,6 %

0.60

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 20 363 471 € -8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 14 265 446 € -10,1 %
Zmena stavu zásob 1 030 102 € 61,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 454 860 € -7,4 %
Náklady na materiál, energie 2 355 419 € 14,5 %
Služby 4 924 627 € -11,5 %
Pridaná hodnota 9 464 265 € -14,6 %
Osobné náklady 5 405 461 € 4,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 588 088 € 7,9 %
Opravné položky 459 848 € 100,0 %
Ostatné výnosy 50 600 € %

Iné prevádzkové náklady 885 195 € 181,8 %
Zisk z predaja majetku 14 005 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 650 126 € -59,8 %
HV z finančnej činnosti -59 834 € 40,0 %
z toho Nákladové úroky 6 148 € -61,4 %
HV pred zdanením 1 590 292 € -60,3 %
Daň 426 447 € -47,9 %
HV po zdanení 1 163 845 € -63,5 %
EBITDA 3 224 209 € -42,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 624 008 € 15,0 %
 
Neobežný majetok 8 570 896 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 404 589 € -1,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 151 307 € 46,2 %
Dlhodobý finančný majetok 15 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 15 018 412 € 26,0 %
Zásoby 10 647 643 € 14,8 %
Dlhodobé pohľadávky 222 623 € 99,8 %
Krátkodobé pohľadávky 3 266 483 € 73,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 881 663 € 35,0 %
 
Časové rozlíšenie 34 700 € 5,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 624 008 € 15,0 %
 
Vlastné imanie
16 181 706 € 7,7 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 222 752 € 0,0 %
HV minulých rokov 14 761 909 € 27,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 163 845 € -63,5 %
 
Záväzky 7 442 302 € 34,7 %
Dlhodobé záväzky 18 116 € 58,3 %
Krátkodobé záväzky 6 988 628 € 36,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 894 € 59,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 431 664 € 14,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?