Johns Manville Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Skloplast, a.s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Sídlo:
Strojárenská 1
91799 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/121/T
Od 1.9.1995, posledná zmena 16.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Szepesi
  • Peter Bínovský
  • Stefan Mohr
  • Carine Demez
  • Ing. Andrej Kalinay
IČO:
34126520
DIČ:
2020393683

IČ DPH:

SK2020393683
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1995
SK NACE (RÚZ):
23140 Výroba sklenených vlákien
Základné imanie:
53 570 736 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Johns Manville Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 157 156 482 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 11 951 016 EUR vzrástol medziročne o 6 351 117 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 21,21%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,28%.

Absolútne ukazovatele

178 938 813 €

16,8 %

46 215 451 €

15,9 %

170 376 022 €

4,5 %

137 249 774 €

9,5 %

35 448 896 €

12,7 %

Relatívne ukazovatele

29.41 %

1,0 %

1.65

0,2

7.01 %

3,6 %

19.44 %

-3,7 %

0.94

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 232 403 € -26,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 156 924 079 € 12,1 %
Zmena stavu zásob 12 036 051 € 158,7 %
Aktivácia 1 832 084 € 16,4 %
Náklady na predaj tovaru 232 403 € -22,9 %
Náklady na materiál, energie 101 993 938 € 21,2 %
Služby 22 582 825 € 1,5 %
Pridaná hodnota 46 215 451 € 15,9 %
Osobné náklady 28 057 139 € -0,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 313 132 € 1,6 %
Opravné položky -10 195 € -124,4 %
Ostatné výnosy 7 679 551 € 18,3 %
Iné prevádzkové náklady 4 225 900 € -13,9 %
Zisk z predaja majetku 101 956 € 196,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 15 410 982 € 116,6 %
HV z finančnej činnosti -58 361 € 37,5 %
z toho Nákladové úroky 23 445 € 19,6 %
HV pred zdanením 15 352 621 € 118,7 %
Daň 3 401 605 € 139,5 %
HV po zdanení 11 951 016 € 113,4 %
EBITDA 21 611 963 € 62,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
170 376 022 € 4,5 %
 
Neobežný majetok 113 319 060 € 8,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 113 138 801 € 8,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 180 259 € -19,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 56 340 900 € -2,3 %
Zásoby 33 963 389 € 71,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 498 337 € -36,4 %
Krátkodobý finančný majetok 2 780 756 € 22,9 %
Finančné účty 5 098 418 € -60,3 %
 
Časové rozlíšenie 716 062 € -33,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 170 376 022 € 4,5 %
 
Vlastné imanie
137 249 774 € 9,5 %
Základné imanie 53 570 736 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 22 341 567 € 0,0 %
HV minulých rokov 49 386 455 € 12,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 11 951 016 € 113,4 %
 
Záväzky 32 583 006 € -13,7 %
Dlhodobé záväzky 7 287 788 € 26,7 %
Krátkodobé záväzky 21 054 765 € -22,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 10 059 € 162,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 230 394 € -10,2 %
 
Časové rozlíšenie 543 242 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?