Johns Manville Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Skloplast, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Johns Manville Slovakia, a.s.
Sídlo:
Strojárenská 1
91799 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/121/T
Od 1.9.1995, posledná zmena 11.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Carine Demez
  • Ing. Peter Szepesi
  • Ing. Roman Miškolci
  • Jan-Roel van der Sluis
  • John Michael Vasuta
  • Matthew Paul Carabetta
IČO:
34126520
DIČ:
2020393683

IČ DPH:

SK2020393683
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1995
SK NACE (RÚZ):
23140 Výroba sklenených vlákien
Základné imanie:
53 570 736 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Johns Manville Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 118 304 439 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 24,72%. Dosiahnutá strata je 4 916 252 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,8% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 14,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 2,73%.

Absolútne ukazovatele

119 738 589 €

-33,1 %

28 395 061 €

-38,6 %

171 074 666 €

0,4 %

132 333 522 €

-3,6 %

40 254 681 €

13,6 %

Relatívne ukazovatele

24.00 %

-5,4 %

1.04

-0,6

-2.87 %

-9,9 %

22.65 %

3,2 %

1.21

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 776 € -99,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 118 302 663 € -24,6 %
Zmena stavu zásob -4 894 368 € -140,7 %
Aktivácia 981 726 € -46,4 %
Náklady na predaj tovaru 1 776 € -99,2 %
Náklady na materiál, energie 66 603 490 € -34,7 %
Služby 19 391 470 € -14,1 %
Pridaná hodnota 28 395 061 € -38,6 %
Osobné náklady 27 290 333 € -2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 7 122 225 € 12,8 %
Opravné položky 34 656 € %

Ostatné výnosy 5 148 338 € -33,0 %
Iné prevádzkové náklady 4 929 222 € 16,6 %
Zisk z predaja majetku 54 669 € -46,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -5 778 368 € -137,5 %
HV z finančnej činnosti -313 725 € %
z toho Nákladové úroky 252 820 € %

HV pred zdanením -6 092 093 € -139,7 %
Daň -1 175 841 € -134,6 %
HV po zdanení -4 916 252 € -141,1 %
EBITDA 1 289 188 € -94,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
171 074 666 € 0,4 %
 
Neobežný majetok 109 127 352 € -3,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 108 762 268 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 365 084 € 102,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 61 384 464 € 9,0 %
Zásoby 30 212 368 € -11,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 22 324 590 € 54,0 %
Krátkodobý finančný majetok 5 401 676 € 94,3 %
Finančné účty 3 445 830 € -32,4 %
 
Časové rozlíšenie 562 850 € -21,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 171 074 666 € 0,4 %
 
Vlastné imanie
132 333 522 € -3,6 %
Základné imanie 53 570 736 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 22 341 567 € 0,0 %
HV minulých rokov 61 337 471 € 24,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 916 252 € -141,1 %
 
Záväzky 36 340 538 € 11,5 %
Dlhodobé záväzky 12 133 022 € 66,5 %
Krátkodobé záväzky 19 285 529 € -8,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 498 € -35,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 915 489 € 16,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 400 606 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?