Loading

Vetter Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Delipur, s.r.o.
  • DRY FRUCHT SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 16.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Vetter Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
F.Urbánka 9
91700 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/1456/T
Od 28.8.1995, posledná zmena 23.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Martin Baumert
  • Martin Bitsch
IČO:
34126619
DIČ:
2020393727

IČ DPH:

SK2020393727
Podľa §4, registrovaný od 19.9.1995
SK NACE (RÚZ):
82920 Baliace činnosti
Základné imanie:
99 583 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LANDGARD Obst & Gemüse Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Vetter Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 15 942 319 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 52,15%. Dosiahnutá strata 670 468 EUR sa znížila medziročne o 217 117 EUR.

Firma predala tovar za 6 565 472 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 703 837 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 10%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 54,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 42,62%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 36,45%.

Absolútne ukazovatele

31 351 086 €

-6,8 %

330 189 €

-87,0 %

926 623 €

-95,6 %

33 518 €

101,2 %

39 518 €

101,3 %

Relatívne ukazovatele

2.07 %

-5,5 %

0.21

-0,8

-72.36 %

-68,2 %

96.38 %

-16,8 %

1.04

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 565 472 € -34,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 376 847 € -59,7 %
Zmena stavu zásob 354 699 € 30,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 861 635 € -28,5 %
Náklady na materiál, energie 8 479 513 € -54,7 %
Služby 2 135 896 € -42,6 %
Pridaná hodnota 330 189 € -87,0 %
Osobné náklady 1 597 870 € -36,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 56 384 € -30,1 %
Opravné položky -592 677 € -220,4 %
Ostatné výnosy 15 009 938 € %

Iné prevádzkové náklady 14 061 687 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti -293 352 € -78,2 %
HV z finančnej činnosti -377 116 € 43,0 %
z toho Nákladové úroky 372 594 € -41,2 %
HV pred zdanením -670 468 € 18,9 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -670 468 € 24,5 %
EBITDA -829 645 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
926 623 € -95,6 %
 
Neobežný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 926 623 € -95,5 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 908 997 € -89,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 626 € -97,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 926 623 € -95,6 %
 
Vlastné imanie
33 518 € 101,2 %
Základné imanie 99 583 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 231 829 € 39,8 %
HV minulých rokov -11 627 426 € -8,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -670 468 € 24,5 %
 
Záväzky 893 105 € -96,3 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 887 105 € -96,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 000 € -91,9 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?