Vetter Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • Delipur, s.r.o.
  • DRY FRUCHT SLOVAKIA s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Vetter Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
F.Urbánka 9
91700 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/1456/T
Od 28.8.1995, posledná zmena 13.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Christian See
  • Anton Klocker
IČO:
34126619
DIČ:
2020393727

IČ DPH:

SK2020393727
Podľa §4, registrovaný od 19.9.1995
SK NACE (RÚZ):
82920 Baliace činnosti
Základné imanie:
99 583 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • LANDGARD Obst & Gemüse Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Vetter Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 316 387 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 28,82%. Dosiahnutá strata 887 585 EUR sa prehĺbila medziročne o 827 964 EUR.

Firma predala tovar za 10 036 771 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 842 741 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,7%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,13%.

Absolútne ukazovatele

33 653 914 €

29,4 %

2 532 033 €

-10,1 %

21 116 917 €

13,0 %

-2 779 853 €

-46,9 %

-2 974 789 €

-54,2 %

Relatívne ukazovatele

7.60 %

-3,3 %

1.01

-0,3

-4.20 %

-3,9 %

113.16 %

3,0 %

0.40

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 10 036 771 € 90,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 23 279 616 € 13,0 %
Zmena stavu zásob 271 590 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 194 030 € 72,2 %
Náklady na materiál, energie 18 729 812 € 27,7 %
Služby 3 722 380 € 3,7 %
Pridaná hodnota 2 532 033 € -10,1 %
Osobné náklady 2 514 316 € 14,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 80 639 € -0,9 %
Opravné položky 492 184 € %

Ostatné výnosy 48 888 € 3,1 %
Iné prevádzkové náklady 70 078 € -38,7 %
Zisk z predaja majetku 1 949 € -65,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -164 625 € -135,1 %
HV z finančnej činnosti -661 912 € -41,8 %
z toho Nákladové úroky 633 219 € 32,5 %
HV pred zdanením -826 537 € %
Daň 61 048 € -1,7 %
HV po zdanení -887 585 € %
EBITDA -85 935 € -115,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
21 116 917 € 13,0 %
 
Neobežný majetok 273 786 € -0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 173 253 € 18,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 100 533 € -21,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 20 794 978 € 13,3 %
Zásoby 11 333 724 € 20,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 871 820 € 5,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 589 434 € 8,8 %
 
Časové rozlíšenie 48 153 € -7,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 116 917 € 13,0 %
 
Vlastné imanie
-2 779 853 € -46,9 %
Základné imanie 99 583 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 747 991 € 0,0 %
HV minulých rokov -10 739 842 € -0,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -887 585 € %
 
Záväzky 23 896 770 € 16,1 %
Dlhodobé záväzky 4 671 € -19,1 %
Krátkodobé záväzky 23 817 920 € 17,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 74 179 € -67,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?