Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť
Sídlo:
Mochovská 44
93401 Levice
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/135/N
Od 7.9.1995, posledná zmena 29.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Gabriel Csollár
  • Ing. Ladislav Mácsadi
  • Ing. Pavel Oravec
  • Ing. Štefan Mácsadi
  • Mgr. Roman Gubčo
  • Peter Šipčiak
  • Vladimír Zaujec
IČO:
34126937
DIČ:
2020402923

IČ DPH:

SK2020402923
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1995
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
612 000 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.02.2023 ako riadna.

Firma Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 132 478 551 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 607 743 EUR poklesol medziročne o 1 631 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 129 392 682 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 235 632 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,1%.

Absolútne ukazovatele

132 532 809 €

11,8 %

5 946 208 €

2,2 %

19 097 245 €

12,0 %

6 417 917 €

0,7 %

2 687 490 €

8,2 %

Relatívne ukazovatele

4.49 %

-0,4 %

1.35

-0,1

3.18 %

-0,4 %

66.39 %

3,8 %

0.75

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 129 392 682 € 12,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 085 869 € -5,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 122 157 050 € 12,1 %
Náklady na materiál, energie 534 784 € 13,5 %
Služby 3 840 509 € 18,3 %
Pridaná hodnota 5 946 208 € 2,2 %
Osobné náklady 4 410 825 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 557 029 € -26,1 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 48 691 € 13,9 %
Iné prevádzkové náklady 182 208 € 4,9 %
Zisk z predaja majetku 5 567 € -21,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 850 404 € -1,0 %
HV z finančnej činnosti -38 262 € 21,4 %
z toho Nákladové úroky 21 205 € -24,5 %
HV pred zdanením 812 142 € 0,2 %
Daň 204 399 € 1,7 %
HV po zdanení 607 743 € -0,3 %
EBITDA 1 401 866 € -12,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 097 245 € 12,0 %
 
Neobežný majetok 3 848 513 € -5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 831 870 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 16 643 € -38,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 218 767 € 18,0 %
Zásoby 5 773 866 € 20,0 %
Dlhodobé pohľadávky 18 661 € 28,4 %
Krátkodobé pohľadávky 9 352 199 € 17,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 74 041 € -12,2 %
 
Časové rozlíšenie 29 965 € -54,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 097 245 € 12,0 %
 
Vlastné imanie
6 417 917 € 0,7 %
Základné imanie 612 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 163 356 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 034 818 € 1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 607 743 € -0,3 %
 
Záväzky 12 575 242 € 19,3 %
Dlhodobé záväzky 4 596 € -6,4 %
Krátkodobé záväzky 10 302 982 € 43,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 135 513 € -32,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 132 151 € 22,8 %
 
Časové rozlíšenie 104 086 € -22,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?