EKOLTECH spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKOLTECH spol. s r.o.
Sídlo:
Šávoľská cesta 62
98601 Fiľakovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/5993/S
Od 22.9.1995, posledná zmena 7.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Čemerička
  • Martin Bystriansky
IČO:
34127887
DIČ:
2020410458

IČ DPH:

SK2020410458
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1998
SK NACE (RÚZ):
31090 Výroba ostatného nábytku
Základné imanie:
16 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladimír Čemerička (58,0%)
  • Ján Vrabec (30,0%)
  • Martin Bystriansky (6,0%)
  • Erika Graczová (6,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma EKOLTECH spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 19 220 429 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 51,25%. Dosiahnutá strata 669 145 EUR sa znížila medziročne o 856 757 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 108,27% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 2 144 611 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 60,51%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 19,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 35,93%.

Absolútne ukazovatele

17 751 568 €

-54,1 %

4 399 275 €

-36,9 %

16 617 751 €

-18,3 %

5 884 404 €

-10,2 %

7 830 670 €

-13,6 %

Relatívne ukazovatele

22.89 %

5,2 %

0.89

-0,0

-4.03 %

3,5 %

64.59 %

-3,2 %

1.51

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 220 429 € -51,2 %
Zmena stavu zásob -2 144 611 € -45,4 %
Aktivácia 1 968 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 11 941 570 € -60,5 %
Služby 548 333 € -19,7 %
Pridaná hodnota 4 399 275 € -36,9 %
Osobné náklady 4 951 485 € -35,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 530 294 € -17,2 %
Opravné položky 188 608 € 273,7 %
Ostatné výnosy 591 780 € %

Iné prevádzkové náklady 173 352 € -5,4 %
Zisk z predaja majetku 16 653 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -647 423 € 57,2 %
HV z finančnej činnosti -8 667 € 45,4 %
z toho Nákladové úroky 4 444 € -81,3 %
HV pred zdanením -656 090 € 57,1 %
Daň 13 055 € %

HV po zdanení -669 145 € 56,1 %
EBITDA -133 782 € 84,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 617 751 € -18,3 %
 
Neobežný majetok 4 938 828 € -2,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 874 642 € -0,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 64 186 € -60,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 644 216 € -23,5 %
Zásoby 7 013 894 € -29,2 %
Dlhodobé pohľadávky 2 240 342 € 2,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 533 173 € -50,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 856 807 € %

 
Časové rozlíšenie 34 707 € -14,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 617 751 € -18,3 %
 
Vlastné imanie
5 884 404 € -10,2 %
Základné imanie 16 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 660 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 535 289 € -18,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -669 145 € 56,1 %
 
Záväzky 10 709 809 € -22,1 %
Dlhodobé záväzky 8 913 778 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 1 584 373 € -29,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 211 658 € -7,9 %
 
Časové rozlíšenie 23 538 € -32,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?