EKOLTECH spol. s r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EKOLTECH spol. s r.o.
Sídlo:
Šávoľská cesta 62
98601 Fiľakovo
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/5993/S
Od 22.9.1995, posledná zmena 4.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Čemerička
  • Martin Bystriansky
IČO:
34127887
DIČ:
2020410458

IČ DPH:

SK2020410458
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1998
SK NACE (RÚZ):
31090 Výroba ostatného nábytku
Základné imanie:
16 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Vladimír Čemerička (58,0%)
  • Ján Vrabec (30,0%)
  • Erika Graczová (6,0%)
  • Martin Bystriansky (6,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma EKOLTECH spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 422 979 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 0,09%. Dosiahnutá strata je 1 525 902 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 102,01% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,79%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 22,32%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 18,35%.

Absolútne ukazovatele

38 646 642 €

-14,8 %

6 976 442 €

-22,7 %

20 331 622 €

-13,5 %

6 553 548 €

-18,9 %

9 062 424 €

-13,3 %

Relatívne ukazovatele

17.70 %

-5,2 %

0.90

-0,0

-7.51 %

-9,7 %

67.77 %

2,1 %

0.79

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 422 979 € 0,1 %
Zmena stavu zásob -1 474 952 € -190,7 %
Aktivácia 209 € -74,6 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 30 238 871 € -2,8 %
Služby 683 006 € -22,3 %
Pridaná hodnota 6 976 442 € -22,7 %
Osobné náklady 7 728 798 € -18,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 640 758 € -19,0 %
Opravné položky 50 477 € %

Ostatné výnosy 62 063 € -96,7 %
Iné prevádzkové náklady 183 184 € -9,8 %
Zisk z predaja majetku 1 117 € -98,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 513 678 € %
HV z finančnej činnosti -15 886 € 0,5 %
z toho Nákladové úroky 23 727 € 108,5 %
HV pred zdanením -1 529 564 € %
Daň -3 662 € 72,7 %
HV po zdanení -1 525 902 € %
EBITDA -874 037 € -171,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 331 622 € -13,5 %
 
Neobežný majetok 5 073 753 € -8,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 910 062 € -7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 163 691 € -36,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 217 153 € -15,2 %
Zásoby 9 903 233 € -19,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 195 965 € -17,9 %
Krátkodobé pohľadávky 3 094 111 € 5,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 23 844 € -32,9 %
 
Časové rozlíšenie 40 716 € 15,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 331 622 € -13,5 %
 
Vlastné imanie
6 553 548 € -18,9 %
Základné imanie 16 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 660 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 061 190 € 6,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 525 902 € %
 
Záväzky 13 743 480 € -10,6 %
Dlhodobé záväzky 8 898 788 € -1,4 %
Krátkodobé záväzky 2 247 562 € -34,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 650 024 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 717 324 € 25,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 229 782 € -12,4 %
 
Časové rozlíšenie 34 594 € -30,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?