DYNAMIK HOLDING, a.s.

Historický názov:
  • Dynamik Holding, a.s.
  • Dynamik spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DYNAMIK HOLDING, a.s.
Sídlo:
Štúrova 22
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sa/10247/N
Od 6.2.1996, posledná zmena 18.2.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Vladimír Vikor
  • Ing. Vladimír Vikor
  • Dušan Vikor
IČO:
34134557
DIČ:
2020410535

IČ DPH:

SK2020410535
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1996
SK NACE (RÚZ):
41202 Výstavba neobytných budov
Základné imanie:
332 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.06.2023 ako riadna.

Firma DYNAMIK HOLDING, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 114 032 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 974 182 EUR poklesol medziročne o 509 907 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,56%.

Absolútne ukazovatele

45 087 585 €

24,0 %

1 157 291 €

3,4 %

44 153 320 €

11,6 %

28 524 328 €

11,4 %

6 587 479 €

18,9 %

Relatívne ukazovatele

2.89 %

-0,5 %

1.11

-0,1

6.74 %

-2,1 %

35.40 %

0,2 %

1.55

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 40 114 032 € 25,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 118 769 € 32,3 %
Služby 38 837 972 € 26,1 %
Pridaná hodnota 1 157 291 € 3,4 %
Osobné náklady 1 041 796 € 16,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 214 389 € -3,7 %
Opravné položky 282 € 49,2 %
Ostatné výnosy 496 913 € 37,7 %
Iné prevádzkové náklady 485 097 € 131,4 %
Zisk z predaja majetku 16 081 € -35,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti -71 279 € -140,0 %
HV z finančnej činnosti 3 080 241 € -8,8 %
z toho Nákladové úroky 2 439 € -34,1 %
HV pred zdanením 3 008 962 € -15,3 %
Daň 34 780 € -50,4 %
HV po zdanení 2 974 182 € -14,6 %
EBITDA 127 029 € -66,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 153 320 € 11,6 %
 
Neobežný majetok 28 045 951 € 11,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 517 173 € 44,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 86 761 € %

Dlhodobý finančný majetok 27 442 017 € 10,4 %
 
Obežný majetok 16 050 390 € 12,3 %
Zásoby 1 452 € 15,1 %
Dlhodobé pohľadávky 29 396 € 175,9 %
Krátkodobé pohľadávky 13 008 952 € 74,3 %
Krátkodobý finančný majetok 1 326 277 € 27,5 %
Finančné účty 1 684 313 € -70,8 %
 
Časové rozlíšenie 56 979 € 54,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 153 320 € 11,6 %
 
Vlastné imanie
28 524 328 € 11,4 %
Základné imanie 332 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 098 580 € 2,1 %
HV minulých rokov 15 119 566 € 27,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 974 182 € -14,6 %
 
Záväzky 15 615 812 € 12,2 %
Dlhodobé záväzky 6 071 136 € 19,1 %
Krátkodobé záväzky 9 477 314 € 8,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 362 € 12,4 %
 
Časové rozlíšenie 13 180 € -13,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?