Loading

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

Historický názov:
  • KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Sídlo:
Lieskovec 575/25
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/123/R
Od 30.4.1996, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Duchoň
  • Ing. Miroslav Turoň
IČO:
34139800
DIČ:
2020387336

IČ DPH:

SK2020387336
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1996
SK NACE (RÚZ):
25400 Výroba zbraní a munície
Základné imanie:
8 189 594 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 07.06.2023 ako riadna.

Firma KONŠTRUKTA - Defence, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 84 593 580 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 13 857 240 EUR vzrástol medziročne o 12 500 416 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,2%.

Absolútne ukazovatele

79 101 407 €

45,9 %

21 964 148 €

100,7 %

42 052 391 €

-13,3 %

19 622 197 €

229,5 %

19 140 556 €

175,2 %

Relatívne ukazovatele

25.96 %

8,6 %

4.71

1,7

32.95 %

30,2 %

53.34 %

-34,4 %

0.76

0,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 8 192 274 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 76 401 306 € 23,4 %
Zmena stavu zásob -6 470 247 € 33,7 %
Aktivácia 64 347 € %

Náklady na predaj tovaru 7 839 053 € %

Náklady na materiál, energie 38 809 721 € 18,1 %
Služby 9 574 758 € 13,2 %
Pridaná hodnota 21 964 148 € 100,7 %
Osobné náklady 4 662 273 € 27,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 089 812 € 5,8 %
Opravné položky -3 539 € %
Ostatné výnosy 416 000 € 249,2 %
Iné prevádzkové náklady 313 426 € -92,1 %
Zisk z predaja majetku 489 829 € -26,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 808 005 € %

HV z finančnej činnosti -259 524 € 42,8 %
z toho Nákladové úroky 192 689 € -56,7 %
HV pred zdanením 16 548 481 € %

Daň 2 691 241 € 117,7 %
HV po zdanení 13 857 240 € %

EBITDA 17 404 449 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
42 052 391 € -13,3 %
 
Neobežný majetok 7 999 929 € 17,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 621 898 € 20,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 211 031 € -54,5 %
Dlhodobý finančný majetok 167 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 33 841 615 € -18,7 %
Zásoby 22 352 114 € -40,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 491 126 € 224,4 %
Krátkodobé pohľadávky 1 411 084 € 10,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 587 291 € 268,3 %
 
Časové rozlíšenie 210 847 € 229,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 052 391 € -13,3 %
 
Vlastné imanie
19 622 197 € 229,5 %
Základné imanie 6 189 594 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 135 682 € 100,0 %
HV minulých rokov -560 319 € 64,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 13 857 240 € %

 
Záväzky 22 428 333 € -47,3 %
Dlhodobé záväzky 27 056 € %

Krátkodobé záväzky 12 311 161 € 57,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 595 298 € -25,1 %
Bankové úvery krátkodobé 1 107 758 € -95,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 387 060 € 20,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 861 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?