KONŠTRUKTA - Defence, a.s.

Historický názov:
  • KONŠTRUKTA - Defence, akciová spoločnosť
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONŠTRUKTA - Defence, a.s.
Sídlo:
Lieskovec 575/25
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/123/R
Od 30.4.1996, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Daniel Duchoň
  • Ing. Miroslav Turoň
IČO:
34139800
DIČ:
2020387336

IČ DPH:

SK2020387336
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1996
SK NACE (RÚZ):
25400 Výroba zbraní a munície
Základné imanie:
8 189 594 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 03.05.2024 ako riadna.

Firma KONŠTRUKTA - Defence, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 49 221 909 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 41,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení 251 280 EUR poklesol medziročne o 13 605 960 EUR.

V aktuálnom roku bola časť produkcie v hodnote 8 446 309 EUR nepredaná priamo zákazníkom, ale zostala v majetku firmy v podobe skladových zásob alebo rozpracovanej výroby, resp. zákazky.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 355 082 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 21,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,35%.

Absolútne ukazovatele

59 599 840 €

-24,7 %

8 273 492 €

-62,3 %

107 668 476 €

156,0 %

21 584 904 €

10,0 %

17 881 451 €

-6,6 %

Relatívne ukazovatele

16.81 %

-9,2 %

1.45

-3,3

0.23 %

-32,7 %

79.95 %

26,6 %

0.43

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 12 848 951 € 56,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 372 958 € -52,4 %
Zmena stavu zásob 8 446 309 € 230,5 %
Aktivácia 355 082 € %

Náklady na predaj tovaru 12 268 121 € 56,5 %
Náklady na materiál, energie 29 440 590 € -24,1 %
Služby 7 471 979 € -22,0 %
Pridaná hodnota 8 273 492 € -62,3 %
Osobné náklady 5 704 496 € 22,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 624 094 € 49,0 %
Opravné položky 799 035 € %

Ostatné výnosy 1 181 389 € 184,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 457 900 € %

Zisk z predaja majetku 4 654 € -99,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 443 128 € -97,4 %
HV z finančnej činnosti 11 829 € 104,6 %
z toho Nákladové úroky 308 807 € 60,3 %
HV pred zdanením 454 957 € -97,3 %
Daň 203 677 € -92,4 %
HV po zdanení 251 280 € -98,2 %
EBITDA 1 705 049 € -90,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 668 476 € 156,0 %
 
Neobežný majetok 10 867 075 € 35,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 113 395 € 32,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 86 680 € -58,9 %
Dlhodobý finančný majetok 667 000 € 299,4 %
 
Obežný majetok 96 686 343 € 185,7 %
Zásoby 62 166 740 € 178,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 768 131 € 18,6 %
Krátkodobé pohľadávky 4 738 094 € 235,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 013 378 € 226,2 %
 
Časové rozlíšenie 115 058 € -45,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 107 668 476 € 156,0 %
 
Vlastné imanie
21 584 904 € 10,0 %
Základné imanie 8 189 594 € 32,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 237 919 € %

HV minulých rokov 11 906 111 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 251 280 € -98,2 %
 
Záväzky 85 888 672 € 282,9 %
Dlhodobé záväzky 53 957 € 99,4 %
Krátkodobé záväzky 76 315 550 € %

Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 411 549 € -11,5 %
Bankové úvery krátkodobé 641 369 € -42,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 466 247 € 1,1 %
 
Časové rozlíšenie 194 900 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?