thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Historický názov:
 • ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
 • ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.
 • FEROSTAV, spol. s r.o.
 • FEROSTAV - FEMAT, spol. s r.o.
 • FEROSTAV spol. s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Bešeňovská cesta 17
94001 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2424/N
Od 22.7.1996, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
 • András Verseghi-Nagy
 • Viktor Kamarás
IČO:
34144137
DIČ:
2020415111

IČ DPH:

SK2020415111
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1996
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
1 492 134 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • thyssenkrupp Materials Services GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 21.12.2023 ako riadna.

Firma thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 108 464 202 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 23,28%. Dosiahnutá strata je 303 181 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 107 600 072 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 646 976 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,2%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,55%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,13%.

Absolútne ukazovatele

108 528 640 €

-23,3 %

2 347 384 €

-81,1 %

30 323 746 €

-11,1 %

18 510 022 €

-1,6 %

16 578 531 €

-4,7 %

Relatívne ukazovatele

2.16 %

-6,6 %

0.89

-4,0

-1.00 %

-21,5 %

38.96 %

-5,9 %

1.88

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 107 600 072 € -23,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 864 130 € 11,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 101 953 096 € -17,6 %
Náklady na materiál, energie 259 595 € 7,2 %
Služby 4 915 752 € 5,5 %
Pridaná hodnota 2 347 384 € -81,1 %
Osobné náklady 2 631 453 € 4,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 283 963 € 33,0 %
Opravné položky -1 950 202 € %
Ostatné výnosy 56 307 € 24,8 %
Iné prevádzkové náklady 283 322 € -7,2 %
Zisk z predaja majetku 3 833 € 11,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 147 363 € -98,4 %
HV z finančnej činnosti -75 384 € 5,7 %
z toho Nákladové úroky 73 642 € 141,5 %
HV pred zdanením 71 979 € -99,2 %
Daň 375 160 € -80,0 %
HV po zdanení -303 181 € -104,3 %
EBITDA -1 522 709 € -116,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 323 746 € -11,1 %
 
Neobežný majetok 2 371 026 € 18,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 331 552 € 16,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 39 474 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 933 456 € -12,9 %
Zásoby 6 710 551 € -16,8 %
Dlhodobé pohľadávky 112 979 € -76,9 %
Krátkodobé pohľadávky 21 107 436 € -10,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 490 € 113,2 %
 
Časové rozlíšenie 19 264 € 6,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 323 746 € -11,1 %
 
Vlastné imanie
18 510 022 € -1,6 %
Základné imanie 1 492 134 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 232 297 € 0,0 %
HV minulých rokov 13 088 772 € 114,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -303 181 € -104,3 %
 
Záväzky 11 813 724 € -22,8 %
Dlhodobé záväzky 208 594 € -3,3 %
Krátkodobé záväzky 8 133 061 € -23,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 128 149 € -13,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 343 920 € -60,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?