thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.

Historický názov:
 • ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
 • ThyssenKrupp Ferostav, spol. s r.o.
 • FEROSTAV, spol. s r.o.
 • FEROSTAV - FEMAT, spol. s r.o.
 • FEROSTAV spol. s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o.
Sídlo:
Bešeňovská cesta 17
94001 Nové Zámky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2424/N
Od 22.7.1996, posledná zmena 21.9.2023
Štatutárny orgán:
 • András Verseghi-Nagy
 • Viktor Kamarás
IČO:
34144137
DIČ:
2020415111

IČ DPH:

SK2020415111
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1996
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
1 492 134 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
 • thyssenkrupp Materials Services GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 12.12.2022 ako riadna.

Firma thyssenkrupp Materials Slovakia spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 141 382 454 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 49,19%. Dosiahnutý zisk po zdanení 6 984 246 EUR poklesol medziročne o 2 195 919 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,42% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 140 608 406 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 931 341 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,15%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 61,78%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,33%.

Absolútne ukazovatele

141 432 305 €

47,2 %

12 400 897 €

-17,3 %

34 112 570 €

-0,8 %

18 813 203 €

59,0 %

17 393 736 €

57,8 %

Relatívne ukazovatele

8.77 %

-7,1 %

4.91

-1,3

20.47 %

-6,2 %

44.85 %

-20,8 %

1.66

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 140 608 406 € 49,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 774 048 € 20,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 123 677 065 € 62,6 %
Náklady na materiál, energie 242 161 € 7,1 %
Služby 4 657 348 € 61,8 %
Pridaná hodnota 12 400 897 € -17,3 %
Osobné náklady 2 527 048 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 213 544 € 10,0 %
Opravné položky 867 097 € -20,3 %
Ostatné výnosy 45 119 € -12,7 %
Iné prevádzkové náklady 305 174 € 13,5 %
Zisk z predaja majetku 3 454 € -94,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 8 941 590 € -24,0 %
HV z finančnej činnosti -79 906 € 13,6 %
z toho Nákladové úroky 30 498 € -25,2 %
HV pred zdanením 8 861 684 € -24,1 %
Daň 1 877 438 € -24,6 %
HV po zdanení 6 984 246 € -23,9 %
EBITDA 9 151 680 € -23,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
34 112 570 € -0,8 %
 
Neobežný majetok 2 006 895 € 42,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 999 509 € 42,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 386 € 118,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 32 087 639 € -2,7 %
Zásoby 8 066 411 € 7,1 %
Dlhodobé pohľadávky 488 139 € 35,6 %
Krátkodobé pohľadávky 23 531 921 € -2,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 168 € -99,9 %
 
Časové rozlíšenie 18 036 € -23,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 34 112 570 € -0,8 %
 
Vlastné imanie
18 813 203 € 59,0 %
Základné imanie 1 492 134 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 232 297 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 104 526 € 298,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 984 246 € -23,9 %
 
Záväzky 15 299 367 € -32,2 %
Dlhodobé záväzky 215 789 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 10 596 431 € -16,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 627 369 € 89,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 859 778 € 16,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?