REAL - H.M. s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
REAL - H.M. s.r.o.
Sídlo:
M.R.Štefánika 3/17
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2438/N
Od 30.7.1996, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ladislav Mészáros
IČO:
34144480
DIČ:
2020400899

IČ DPH:

SK2020400899
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • REAL - INVEST KN, s.r.o. (61,0%)
  • Ladislav Mészáros (39,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma REAL - H.M. s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 128 929 008 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 194 890 EUR poklesol medziročne o 95 724 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,34% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 125 711 425 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 310 368 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1 125,38%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,92%.

Absolútne ukazovatele

129 149 862 €

72,6 %

2 531 210 €

3,8 %

20 751 276 €

28,5 %

2 798 229 €

17,1 %

2 207 197 €

110,7 %

Relatívne ukazovatele

1.96 %

-1,3 %

3.48

-0,3

5.76 %

-2,2 %

86.52 %

1,3 %

1.10

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 125 711 425 € 71,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 217 583 € 175,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 123 401 057 € 72,6 %
Náklady na materiál, energie 2 452 961 € %

Služby 543 780 € -3,1 %
Pridaná hodnota 2 531 210 € 3,8 %
Osobné náklady 727 625 € 12,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 111 499 € -1,7 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 220 697 € 126,2 %
Iné prevádzkové náklady 288 024 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 624 759 € -5,1 %
HV z finančnej činnosti -88 495 € -29,0 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 536 264 € -6,5 %
Daň 341 374 € -3,3 %
HV po zdanení 1 194 890 € -7,4 %
EBITDA 1 736 258 € -4,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 751 276 € 28,5 %
 
Neobežný majetok 616 737 € -55,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 616 737 € 90,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 20 108 643 € 36,3 %
Zásoby 421 104 € 114,9 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 390 581 € 41,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 296 958 € 16,6 %
 
Časové rozlíšenie 25 896 € 74,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 751 276 € 28,5 %
 
Vlastné imanie
2 798 229 € 17,1 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 503 339 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 194 890 € -7,4 %
 
Záväzky 17 953 047 € 30,5 %
Dlhodobé záväzky 4 521 € %

Krátkodobé záväzky 17 927 342 € 30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 21 184 € -32,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?