REAL - H.M. s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
REAL - H.M. s.r.o.
Sídlo:
M.R.Štefánika 3/17
94501 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2438/N
Od 30.7.1996, posledná zmena 15.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ladislav Mészáros
IČO:
34144480
DIČ:
2020400899

IČ DPH:

SK2020400899
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • REAL - INVEST KN, s.r.o. (61,0%)
  • Ladislav Mészáros (39,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma REAL - H.M. s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 105 529 956 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 223 583 EUR vzrástol medziročne o 28 693 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 103 900 961 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 857 442 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 87,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,31%.

Absolútne ukazovatele

105 674 121 €

-18,2 %

2 487 923 €

-1,7 %

19 621 147 €

-5,4 %

2 826 922 €

1,0 %

2 006 360 €

-9,1 %

Relatívne ukazovatele

2.36 %

0,4 %

3.28

-0,2

6.24 %

0,5 %

85.59 %

-0,9 %

1.10

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 900 961 € -17,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 628 995 € -49,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 102 043 519 € -17,3 %
Náklady na materiál, energie 296 562 € -87,9 %
Služby 701 952 € 29,1 %
Pridaná hodnota 2 487 923 € -1,7 %
Osobné náklady 758 965 € 4,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 128 510 € 15,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 120 913 € -45,2 %
Iné prevádzkové náklady 86 891 € -69,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 1 634 470 € 0,6 %
HV z finančnej činnosti -75 071 € 15,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 559 399 € 1,5 %
Daň 335 816 € -1,6 %
HV po zdanení 1 223 583 € 2,4 %
EBITDA 1 762 980 € 1,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 621 147 € -5,4 %
 
Neobežný majetok 858 065 € 39,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 586 898 € -4,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 271 167 € 100,0 %
 
Obežný majetok 18 732 404 € -6,8 %
Zásoby 296 585 € -29,6 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 529 043 € 0,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 906 776 € -32,4 %
 
Časové rozlíšenie 30 678 € 18,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 621 147 € -5,4 %
 
Vlastné imanie
2 826 922 € 1,0 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 503 339 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 223 583 € 2,4 %
 
Záväzky 16 794 225 € -6,5 %
Dlhodobé záväzky 2 626 € -41,9 %
Krátkodobé záväzky 16 756 722 € -6,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 34 877 € 64,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?