SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Sídlo:
Winterova 29
92129 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/181/T
Od 5.8.1996, posledná zmena 30.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Dennis Werian
  • Frank Halmos
  • Ing. Emanuel Paulech
  • Mark Nicholas Hennebry
  • Mgr. Peter Bednarčík
  • Tamás Farkas
IČO:
34144790
DIČ:
2020389668

IČ DPH:

SK2020389668
Podľa §4, registrovaný od 5.8.1996
SK NACE (RÚZ):
86909 Ostatná zdravotná starostlivosť i. n.
Základné imanie:
50 106 818 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 625 516 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 59,11%. Dosiahnutá strata 2 667 142 EUR sa znížila medziročne o 183 415 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,85% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 72,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,59%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 20,75%.

Absolútne ukazovatele

38 552 425 €

36,2 %

20 653 649 €

55,1 %

66 353 521 €

-0,7 %

50 512 154 €

-4,8 %

-4 616 247 €

-56,2 %

Relatívne ukazovatele

54.89 %

-1,4 %

1.25

0,3

-4.02 %

0,2 %

23.87 %

3,3 %

0.39

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 058 810 € 45,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 566 706 € 59,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 323 193 € 117,0 %
Náklady na predaj tovaru 347 014 € 45,2 %
Náklady na materiál, energie 9 613 933 € 72,1 %
Služby 7 334 113 € 57,6 %
Pridaná hodnota 20 653 649 € 55,1 %
Osobné náklady 16 555 506 € 20,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 384 212 € -1,8 %
Opravné položky 3 020 € 126,9 %
Ostatné výnosy 531 384 € -88,1 %
Iné prevádzkové náklady 3 430 831 € 11,0 %
Zisk z predaja majetku 2 477 € -92,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 186 059 € 7,3 %
HV z finančnej činnosti -118 503 € 13,2 %
z toho Nákladové úroky 126 973 € 17,8 %
HV pred zdanením -3 304 562 € 7,6 %
Daň -637 420 € 11,9 %
HV po zdanení -2 667 142 € 6,4 %
EBITDA 1 054 151 € 25,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 353 521 € -0,7 %
 
Neobežný majetok 60 269 728 € -3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 60 193 231 € -3,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 39 984 € -37,6 %
Dlhodobý finančný majetok 36 513 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 376 602 € 34,9 %
Zásoby 438 855 € 10,8 %
Dlhodobé pohľadávky 2 379 014 € 68,1 %
Krátkodobé pohľadávky 767 288 € 5,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 791 445 € 23,9 %
 
Časové rozlíšenie 707 191 € 62,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 353 521 € -0,7 %
 
Vlastné imanie
50 512 154 € -4,8 %
Základné imanie 50 106 818 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 594 329 € -42,2 %
HV minulých rokov 1 478 149 € -51,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 667 142 € 6,4 %
 
Záväzky 15 782 147 € 15,4 %
Dlhodobé záväzky 204 334 € -74,1 %
Krátkodobé záväzky 5 289 365 € 61,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 6 309 000 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 972 441 € 12,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 007 007 € 52,6 %
 
Časové rozlíšenie 59 220 € 35,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?