UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

Historický názov:
  • UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o.
  • InsData, spol. s r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo:
Palárikova 3
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2468/N
Od 19.8.1996, posledná zmena 1.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Thomas Brustbauer
  • Dr. Reinhard Böck
  • Ing. Tibor Zalabai
  • Steffen Breucker
IČO:
34145311
DIČ:
2020408269

IČ DPH:

SK2020408269
Podľa §4, registrovaný od 4.9.1996
SK NACE (RÚZ):
62010 Počítačové programovanie
Základné imanie:
67 385 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • UNIQA Insurance Group AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 675 473 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 729 874 EUR vzrástol medziročne o 145 147 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,62%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,52%.

Absolútne ukazovatele

33 684 508 €

16,7 %

24 003 940 €

17,5 %

6 626 215 €

-9,4 %

3 069 674 €

-4,3 %

2 769 229 €

9,6 %

Relatívne ukazovatele

71.28 %

0,5 %

1.07

0,0

11.01 %

3,0 %

53.67 %

-2,5 %

2.06

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 675 473 € 16,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 580 227 € -4,6 %
Služby 9 091 306 € 16,4 %
Pridaná hodnota 24 003 940 € 17,5 %
Osobné náklady 22 484 218 € 17,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 355 222 € 10,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 886 € 15,1 %
Iné prevádzkové náklady 82 791 € 43,1 %
Zisk z predaja majetku 149 € -95,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 090 744 € 17,7 %
HV z finančnej činnosti -50 015 € -10,1 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 040 729 € 18,1 %
Daň 310 855 € 4,9 %
HV po zdanení 729 874 € 24,8 %
EBITDA 1 445 817 € 16,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 626 215 € -9,4 %
 
Neobežný majetok 1 022 877 € -11,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 017 756 € -10,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 121 € -73,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 266 684 € -11,4 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 211 063 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 524 314 € 5,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 531 307 € -35,6 %
 
Časové rozlíšenie 336 654 € 51,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 626 215 € -9,4 %
 
Vlastné imanie
3 069 674 € -4,3 %
Základné imanie 67 385 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 965 241 € -31,7 %
HV minulých rokov 1 307 174 € 14,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 729 874 € 24,8 %
 
Záväzky 3 549 633 € -13,5 %
Dlhodobé záväzky 189 488 € -40,1 %
Krátkodobé záväzky 2 613 407 € -23,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 731 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 744 007 € 104,3 %
 
Časové rozlíšenie 6 908 € -4,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?