m:zone s.r.o.

Historický názov:
  • Mac Systém, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
m:zone s.r.o.
Sídlo:
Mostná 13
94901 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/2506/N
Od 11.9.1996, posledná zmena 22.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Branislav Rentka
IČO:
34146229
DIČ:
2020411778

IČ DPH:

SK2020411778
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1996
SK NACE (RÚZ):
47410 Maloobchod s počítačmi, periférnymi jednotkami a softvérom v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
26 640 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Branislav Rentka (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma m:zone s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 53 621 808 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 585 092 EUR vzrástol medziročne o 90 630 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,08% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 53 504 920 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 867 894 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 22,06%.

Absolútne ukazovatele

54 554 935 €

103,2 %

2 609 920 €

3,5 %

6 467 823 €

20,1 %

1 224 375 €

16,5 %

1 113 639 €

101,1 %

Relatívne ukazovatele

4.87 %

-4,6 %

1.46

-0,3

9.05 %

-0,1 %

81.07 %

0,6 %

0.58

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 53 504 920 € 101,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 116 888 € -42,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 49 637 026 € 115,4 %
Náklady na materiál, energie 76 230 € -34,0 %
Služby 1 298 632 € 24,1 %
Pridaná hodnota 2 609 920 € 3,5 %
Osobné náklady 1 786 095 € 22,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 12 256 € -40,7 %
Opravné položky 6 672 € 100,0 %
Ostatné výnosy 106 078 € 6,3 %
Iné prevádzkové náklady 583 661 € 42,7 %
Zisk z predaja majetku 566 682 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 893 996 € 18,3 %
HV z finančnej činnosti -90 672 € -27,6 %
z toho Nákladové úroky 779 € -93,9 %
HV pred zdanením 803 324 € 17,3 %
Daň 218 232 € 14,8 %
HV po zdanení 585 092 € 18,3 %
EBITDA 339 570 € -54,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 467 823 € 20,1 %
 
Neobežný majetok 198 992 € -64,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 42 592 € -91,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 156 400 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 6 217 112 € 30,4 %
Zásoby 3 282 707 € 28,5 %
Dlhodobé pohľadávky 20 432 € 126,5 %
Krátkodobé pohľadávky 1 331 426 € 35,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 582 547 € 29,7 %
 
Časové rozlíšenie 51 719 € -3,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 467 823 € 20,1 %
 
Vlastné imanie
1 224 375 € 16,5 %
Základné imanie 26 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 660 € 0,0 %
HV minulých rokov 609 983 € 15,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 585 092 € 18,3 %
 
Záväzky 5 243 448 € 20,9 %
Dlhodobé záväzky 4 159 € %

Krátkodobé záväzky 5 134 760 € 20,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 104 529 € 39,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?