SWAN, a.s.

Historický názov:
  • SWAN Mobile, a. s.
  • SWAN, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SWAN, a.s.
Sídlo:
Landererova 12
81109 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2958/B
Od 18.12.1995, posledná zmena 28.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Vavrík
  • Ing. Juraj Ondriš
  • Ing. Miroslav Strečanský
IČO:
35680202
DIČ:
2020324317

IČ DPH:

SK2020324317
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2020
SK NACE (RÚZ):
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
13 750 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma SWAN, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 136 275 565 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,47%. Dosiahnutá strata 2 508 781 EUR sa znížila medziročne o 2 862 685 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,46% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 2 174 285 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 92,28%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 60,55%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,97%.

Absolútne ukazovatele

140 396 928 €

49,1 %

58 608 567 €

32,8 %

302 885 794 €

62,1 %

34 089 312 €

-32,9 %

-18 836 988 €

-81,5 %

Relatívne ukazovatele

43.01 %

-5,7 %

3.00

0,1

-0.83 %

2,0 %

88.75 %

16,0 %

0.62

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 251 180 € 213,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 134 024 385 € 49,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 2 174 285 € 0,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 980 951 € 214,3 %
Náklady na materiál, energie 5 426 469 € 92,3 %
Služby 72 427 713 € 60,5 %
Pridaná hodnota 58 608 567 € 32,8 %
Osobné náklady 19 559 518 € 27,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 847 921 € 16,8 %
Opravné položky 624 624 € %

Ostatné výnosy 992 324 € 116,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 849 523 € 7,1 %
Zisk z predaja majetku -22 602 € -118,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 702 853 € %

HV z finančnej činnosti -7 232 439 € -166,1 %
z toho Nákladové úroky 6 485 837 € 157,3 %
HV pred zdanením -3 529 586 € 16,7 %
Daň -1 020 805 € -189,9 %
HV po zdanení -2 508 781 € 53,3 %
EBITDA 36 467 591 € 62,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
302 885 794 € 62,1 %
 
Neobežný majetok 262 002 600 € 62,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 87 596 542 € 19,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 162 651 486 € 111,4 %
Dlhodobý finančný majetok 11 754 572 € 7,3 %
 
Obežný majetok 25 555 901 € 100,3 %
Zásoby 367 977 € 130,1 %
Dlhodobé pohľadávky 9 200 428 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 15 795 273 € 27,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 192 223 € -23,7 %
 
Časové rozlíšenie 15 327 293 € 16,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 302 885 794 € 62,1 %
 
Vlastné imanie
34 089 312 € -32,9 %
Základné imanie 13 750 000 € -77,1 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 91 815 750 € %

HV minulých rokov -68 967 657 € -200,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -2 508 781 € 53,3 %
 
Záväzky 263 922 421 € 100,9 %
Dlhodobé záväzky 67 305 310 € %

Krátkodobé záväzky 22 630 091 € 82,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 145 402 808 € 72,1 %
Bankové úvery krátkodobé 23 015 602 € 19,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 568 610 € 180,1 %
 
Časové rozlíšenie 4 874 061 € 5,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?