ST. NICOLAUS - trade, a.s.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ST. NICOLAUS - trade, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta 100
82101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/974/B
Od 22.12.1995, posledná zmena 22.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrej Hronský
  • MUDr. Ľubica Ondrušová
IČO:
35680261
DIČ:
2020326583

IČ DPH:

SK2020326583
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1996
SK NACE (RÚZ):
46170 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
33 193 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ST. NICOLAUS - trade, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 121 046 680 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 343 854 EUR vzrástol medziročne o 220 660 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 119 100 558 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 15 537 022 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 13%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,85%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,04%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,89%.

Absolútne ukazovatele

121 195 012 €

-2,4 %

6 613 464 €

20,3 %

44 145 852 €

25,5 %

8 585 173 €

36,2 %

1 814 065 €

40,7 %

Relatívne ukazovatele

5.46 %

1,0 %

1.25

0,1

0.78 %

0,4 %

80.55 %

-1,5 %

1.04

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 119 100 558 € -2,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 946 122 € -6,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 103 563 536 € -4,7 %
Náklady na materiál, energie 694 273 € -15,8 %
Služby 10 177 310 € 13,0 %
Pridaná hodnota 6 613 464 € 20,3 %
Osobné náklady 5 279 811 € 7,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 231 971 € 21,0 %
Opravné položky 32 155 € -31,9 %
Ostatné výnosy 12 407 € -67,5 %
Iné prevádzkové náklady 45 564 € -65,9 %
Zisk z predaja majetku -157 263 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 877 202 € 198,3 %
HV z finančnej činnosti -359 939 € %
z toho Nákladové úroky 443 520 € %

HV pred zdanením 517 263 € 150,2 %
Daň 173 409 € 107,6 %
HV po zdanení 343 854 € 179,1 %
EBITDA 1 264 532 € 173,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
44 145 852 € 25,5 %
 
Neobežný majetok 7 088 068 € 33,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 467 759 € -21,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 43 368 € -34,9 %
Dlhodobý finančný majetok 6 576 942 € 41,7 %
 
Obežný majetok 36 420 873 € 23,6 %
Zásoby 322 439 € -42,6 %
Dlhodobé pohľadávky 86 139 € 2,0 %
Krátkodobé pohľadávky 21 651 752 € 7,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 360 543 € 66,6 %
 
Časové rozlíšenie 636 911 € 49,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 44 145 852 € 25,5 %
 
Vlastné imanie
8 585 173 € 36,2 %
Základné imanie 33 193 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 941 048 € 38,7 %
HV minulých rokov 1 267 079 € 10,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 343 854 € 179,1 %
 
Záväzky 35 560 678 € 23,1 %
Dlhodobé záväzky 173 164 € 4,9 %
Krátkodobé záväzky 35 157 580 € 79,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 229 935 € 11,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?