Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Historický názov:
  • Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Sídlo:
Heydukova 10
81250 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10184/B
Od 10.1.1996, posledná zmena 11.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Doc.MUDr. Juraj Kausitz, CSc.
  • RNDr.Ing. Pavol Švec, CSc.
IČO:
35681462
DIČ:
2020812343

IČ DPH:

SK2020812343
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Združ.,p.strany,cirkvi
  • Rehoľa svätej Alžbety (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 67 243 114 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 169 168 EUR poklesol medziročne o 1 590 395 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 90,39% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,87%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,66%.

Absolútne ukazovatele

68 778 625 €

9,3 %

41 874 070 €

10,8 %

83 780 556 €

4,5 %

70 789 310 €

3,2 %

33 132 289 €

-24,3 %

Relatívne ukazovatele

62.27 %

-0,4 %

1.13

-0,1

2.59 %

-2,1 %

15.51 %

1,1 %

4.36

-1,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 072 146 € 8,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 62 170 968 € 11,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 363 673 € 13,4 %
Náklady na predaj tovaru 4 280 091 € 7,6 %
Náklady na materiál, energie 18 136 761 € 14,2 %
Služby 3 315 865 € 12,9 %
Pridaná hodnota 41 874 070 € 10,8 %
Osobné náklady 36 940 903 € 16,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 856 697 € -9,3 %
Opravné položky -6 230 € %
Ostatné výnosy 428 269 € -81,3 %
Iné prevádzkové náklady 490 553 € -2,2 %
Zisk z predaja majetku 500 € -61,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 020 916 € -57,6 %
HV z finančnej činnosti 676 905 € %

z toho Nákladové úroky 36 462 € 104,4 %
HV pred zdanením 2 697 821 € -43,5 %
Daň 528 653 € -48,1 %
HV po zdanení 2 169 168 € -42,3 %
EBITDA 4 870 883 € -38,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
83 780 556 € 4,5 %
 
Neobežný majetok 40 429 199 € 55,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 307 856 € 56,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 121 343 € -59,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 42 570 365 € -20,9 %
Zásoby 2 627 403 € 18,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 127 722 € 0,9 %
Krátkodobé pohľadávky 11 978 671 € 16,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 26 836 569 € -33,2 %
 
Časové rozlíšenie 780 992 € 179,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 83 780 556 € 4,5 %
 
Vlastné imanie
70 789 310 € 3,2 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 414 659 € 0,0 %
HV minulých rokov 61 198 844 € 6,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 169 168 € -42,3 %
 
Záväzky 12 728 120 € 11,7 %
Dlhodobé záväzky 2 212 407 € 121,4 %
Krátkodobé záväzky 8 828 055 € -2,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 165 € -47,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 687 493 € 25,5 %
 
Časové rozlíšenie 263 126 € 51,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?