Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Historický názov:
  • Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Sídlo:
Heydukova 10
81250 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10184/B
Od 10.1.1996, posledná zmena 11.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Doc.MUDr. Juraj Kausitz, CSc.
  • RNDr.Ing. Pavol Švec, CSc.
IČO:
35681462
DIČ:
2020812343

IČ DPH:

SK2020812343
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2004
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Združ.,p.strany,cirkvi
  • Rehoľa svätej Alžbety (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.03.2023 ako riadna.

Firma Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 256 569 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 759 563 EUR vzrástol medziročne o 390 466 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 88,28% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,55%.

Absolútne ukazovatele

62 932 870 €

6,1 %

37 783 049 €

5,2 %

80 187 249 €

7,4 %

68 620 142 €

5,8 %

43 772 697 €

-4,0 %

Relatívne ukazovatele

62.70 %

0,2 %

1.19

-0,0

4.69 %

0,2 %

14.43 %

1,3 %

5.50

-2,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 697 172 € 6,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 559 397 € 4,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 320 645 € 9,6 %
Náklady na predaj tovaru 3 978 109 € 6,0 %
Náklady na materiál, energie 15 878 290 € 2,1 %
Služby 2 937 766 € 16,1 %
Pridaná hodnota 37 783 049 € 5,2 %
Osobné náklady 31 664 405 € 7,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 150 550 € -4,3 %
Opravné položky -291 € -18,3 %
Ostatné výnosy 2 295 788 € 48,0 %
Iné prevádzkové náklady 501 520 € 14,1 %
Zisk z predaja majetku 1 300 € -83,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 763 953 € 10,4 %
HV z finančnej činnosti 13 950 € 130,0 %
z toho Nákladové úroky 17 840 € -22,8 %
HV pred zdanením 4 777 903 € 12,0 %
Daň 1 018 340 € 13,4 %
HV po zdanení 3 759 563 € 11,6 %
EBITDA 7 912 912 € 4,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
80 187 249 € 7,4 %
 
Neobežný majetok 26 073 989 € 20,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 25 775 730 € 21,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 298 259 € -30,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 53 833 924 € 1,8 %
Zásoby 2 224 163 € 8,7 %
Dlhodobé pohľadávky 1 117 723 € 12,5 %
Krátkodobé pohľadávky 10 322 816 € 16,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 40 169 222 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 279 336 € 75,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 80 187 249 € 7,4 %
 
Vlastné imanie
68 620 142 € 5,8 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 414 659 € 0,0 %
HV minulých rokov 57 439 281 € 6,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 759 563 € 11,6 %
 
Záväzky 11 393 481 € 18,3 %
Dlhodobé záväzky 999 202 € -43,8 %
Krátkodobé záväzky 9 048 897 € 43,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 317 € 1,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 345 065 € -11,8 %
 
Časové rozlíšenie 173 626 € 25,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?