Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
Sídlo:
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10524/B
Od 7.3.1996, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Jane Merete Nielsen
IČO:
35685166
DIČ:
2020308664

IČ DPH:

SK2020308664
Podľa §4, registrovaný od 15.3.1999
SK NACE (RÚZ):
46410 Veľkoobchod s textilom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Textile House Holding s. r. o. (85,0%)
  • Jane Merete Nielsen (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Textile House for EURO TRADE, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 474 439 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 40,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 33 666 EUR poklesol medziročne o 951 244 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,01% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 101 390 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 568 535 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 50%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 63,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,24%.

Absolútne ukazovatele

31 976 073 €

35,9 %

11 031 692 €

30,4 %

8 642 522 €

-2,8 %

4 903 675 €

0,7 %

2 288 099 €

17,4 %

Relatívne ukazovatele

35.05 %

-2,8 %

1.15

0,0

0.39 %

-10,7 %

43.26 %

-1,9 %

0.73

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 101 390 € 41,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 373 049 € 36,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 532 855 € 49,9 %
Náklady na materiál, energie 888 287 € 63,0 %
Služby 5 021 605 € 36,5 %
Pridaná hodnota 11 031 692 € 30,4 %
Osobné náklady 9 595 817 € 27,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 501 714 € 3,4 %
Opravné položky -11 018 € %
Ostatné výnosy 488 013 € -57,1 %
Iné prevádzkové náklady 952 777 € %

Zisk z predaja majetku -3 887 € -139,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 476 528 € -66,6 %
HV z finančnej činnosti -156 728 € -16,7 %
z toho Nákladové úroky 33 843 € -38,5 %
HV pred zdanením 319 800 € -75,3 %
Daň 286 134 € -7,2 %
HV po zdanení 33 666 € -96,6 %
EBITDA 971 111 € -49,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 642 522 € -2,8 %
 
Neobežný majetok 2 915 514 € -9,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 915 512 € -9,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 € -99,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 613 083 € 1,4 %
Zásoby 3 163 100 € 16,9 %
Dlhodobé pohľadávky 193 159 € 47,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 793 386 € 25,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 463 438 € -63,6 %
 
Časové rozlíšenie 113 925 € -15,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 642 522 € -2,8 %
 
Vlastné imanie
4 903 675 € 0,7 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 450 246 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 413 124 € 40,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 33 666 € -96,6 %
 
Záväzky 3 738 847 € -6,9 %
Dlhodobé záväzky 245 376 € 17,9 %
Krátkodobé záväzky 3 245 746 € -1,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 247 721 € 14,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?