Textile House for EURO TRADE, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Textile House for EURO TRADE, s.r.o.
Sídlo:
ProLogis Park, DC2, Diaľničná cesta 2
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/10524/B
Od 7.3.1996, posledná zmena 2.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Jane Merete Nielsen
IČO:
35685166
DIČ:
2020308664

IČ DPH:

SK2020308664
Podľa §4, registrovaný od 15.3.1999
SK NACE (RÚZ):
46410 Veľkoobchod s textilom
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Textile House Holding s. r. o. (85,0%)
  • Jane Merete Nielsen (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma Textile House for EURO TRADE, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 534 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,08%. Dosiahnutá strata je 457 459 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 34 942 011 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 598 385 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 47%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,22%.

Absolútne ukazovatele

37 291 113 €

16,6 %

11 259 460 €

2,1 %

12 532 217 €

45,0 %

4 446 216 €

-9,3 %

1 794 853 €

-21,6 %

Relatívne ukazovatele

30.82 %

-4,2 %

0.95

-0,2

-3.65 %

-4,0 %

64.52 %

21,3 %

0.52

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 34 942 011 € 20,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 592 025 € -32,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 18 343 626 € 26,2 %
Náklady na materiál, energie 1 304 275 € 46,8 %
Služby 5 626 675 € 12,0 %
Pridaná hodnota 11 259 460 € 2,1 %
Osobné náklady 11 823 977 € 23,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 335 895 € -33,1 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 739 095 € 51,4 %
Iné prevádzkové náklady 117 138 € -87,7 %
Zisk z predaja majetku 1 500 € 138,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -276 955 € -158,1 %
HV z finančnej činnosti -190 921 € -21,8 %
z toho Nákladové úroky 67 605 € 99,8 %
HV pred zdanením -467 876 € -246,3 %
Daň -10 417 € -103,6 %
HV po zdanení -457 459 € %
EBITDA 57 440 € -94,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 532 217 € 45,0 %
 
Neobežný majetok 2 885 818 € -1,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 885 816 € -1,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 € 0,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 313 995 € 65,9 %
Zásoby 5 428 905 € 71,6 %
Dlhodobé pohľadávky 263 838 € 36,6 %
Krátkodobé pohľadávky 3 270 667 € 82,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 350 585 € -24,4 %
 
Časové rozlíšenie 332 404 € 191,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 532 217 € 45,0 %
 
Vlastné imanie
4 446 216 € -9,3 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 450 246 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 446 790 € 1,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -457 459 € %
 
Záväzky 8 086 001 € 116,3 %
Dlhodobé záväzky 315 812 € 28,7 %
Krátkodobé záväzky 5 243 308 € 61,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 344 400 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 182 481 € -26,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?