AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Historický názov:
  • FUTURE MEDIA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Sídlo:
Panónska 42
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/11206/B
Od 20.6.1996, posledná zmena 28.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Milan Fabián
IČO:
35692715
DIČ:
2020323943

IČ DPH:

SK2020323943
Podľa §4, registrovaný od 11.11.1996
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
26 556 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Hana Fabiánová (50,0%)
  • Ing. Milan Fabián (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.06.2023 ako riadna.

Firma AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 819 020 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 16,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 918 200 EUR vzrástol medziročne o 166 415 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 44 958 921 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 288 128 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 106,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,12%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 7,55%.

Absolútne ukazovatele

46 283 415 €

17,7 %

3 214 781 €

-6,3 %

25 331 181 €

24,6 %

12 139 861 €

18,8 %

9 185 734 €

33,3 %

Relatívne ukazovatele

7.02 %

-1,7 %

7.08

0,1

7.57 %

-1,0 %

52.08 %

2,4 %

1.03

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 958 921 € 17,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 860 099 € -25,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 41 670 793 € 19,1 %
Náklady na materiál, energie 147 166 € 106,9 %
Služby 786 280 € -0,1 %
Pridaná hodnota 3 214 781 € -6,3 %
Osobné náklady 454 384 € -7,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 496 998 € -27,8 %
Opravné položky 621 € 100,0 %
Ostatné výnosy 36 149 € 271,7 %
Iné prevádzkové náklady 53 744 € -11,1 %
Zisk z predaja majetku 196 952 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 2 442 135 € 9,7 %
HV z finančnej činnosti -11 693 € 41,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € 0 %
HV pred zdanením 2 430 442 € 10,2 %
Daň 512 242 € 12,9 %
HV po zdanení 1 918 200 € 9,5 %
EBITDA 2 742 181 € -5,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 331 181 € 24,6 %
 
Neobežný majetok 3 020 866 € -11,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 992 319 € -9,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 26 333 € -75,0 %
Dlhodobý finančný majetok 2 214 € 0,0 %
 
Obežný majetok 22 001 558 € 30,5 %
Zásoby 8 844 937 € 24,3 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 9 481 370 € 26,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 675 251 € 62,3 %
 
Časové rozlíšenie 308 757 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 331 181 € 24,6 %
 
Vlastné imanie
12 139 861 € 18,8 %
Základné imanie 26 556 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 923 765 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 271 340 € 31,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 918 200 € 9,5 %
 
Záväzky 13 178 345 € 30,4 %
Dlhodobé záväzky 39 867 € -1,4 %
Krátkodobé záväzky 13 111 606 € 30,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 872 € -4,6 %
 
Časové rozlíšenie 12 975 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?