Teta drogérie SR s. r.o.

Historický názov:
  • PEMAS plus spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Teta drogérie SR s. r.o.
Sídlo:
Hlohovecká 6
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/29286/N
Od 8.7.1996, posledná zmena 9.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Kratochvíl
  • Martin Moravec
  • Milan Borhy
IČO:
35694254
DIČ:
2020340322

IČ DPH:

SK2020340322
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1996
SK NACE (RÚZ):
47750 Maloobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
10 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Solvent ČR s.r.o. (51,0%)
  • Ing. Peter Kratochvíl (24,5%)
  • Milan Borhy (24,5%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.06.2023 ako riadna.

Firma Teta drogérie SR s. r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 79 963 465 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 566 409 EUR vzrástol medziročne o 2 130 842 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 79 860 236 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 045 425 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 33%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 42,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,2%.

Absolútne ukazovatele

81 020 544 €

11,8 %

17 443 666 €

16,0 %

37 335 377 €

-2,7 %

9 049 499 €

39,6 %

376 064 €

-69,0 %

Relatívne ukazovatele

21.81 %

1,0 %

1.34

0,1

6.87 %

5,7 %

75.76 %

-7,3 %

0.15

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 79 860 236 € 10,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 103 229 € -3,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 52 814 811 € 8,3 %
Náklady na materiál, energie 991 402 € 42,1 %
Služby 8 713 586 € 13,6 %
Pridaná hodnota 17 443 666 € 16,0 %
Osobné náklady 12 979 702 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 568 238 € -13,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 1 041 256 € 294,6 %
Iné prevádzkové náklady 282 703 € 89,8 %
Zisk z predaja majetku 1 704 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 655 983 € 269,3 %
HV z finančnej činnosti -345 997 € 13,1 %
z toho Nákladové úroky 22 978 € -37,7 %
HV pred zdanením 3 309 986 € %

Daň 743 577 € %

HV po zdanení 2 566 409 € %

EBITDA 5 222 517 € 86,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 335 377 € -2,7 %
 
Neobežný majetok 8 963 870 € -11,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 960 413 € -11,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 457 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 27 136 521 € -1,3 %
Zásoby 24 071 492 € 7,2 %
Dlhodobé pohľadávky 96 744 € 54,5 %
Krátkodobé pohľadávky 1 695 491 € -53,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 272 794 € -5,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 234 986 € 72,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 335 377 € -2,7 %
 
Vlastné imanie
9 049 499 € 39,6 %
Základné imanie 10 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 32 302 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 440 788 € 7,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 566 409 € %

 
Záväzky 28 036 684 € -11,5 %
Dlhodobé záväzky 4 800 € -99,9 %
Krátkodobé záväzky 27 649 505 € 3,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 382 379 € 15,9 %
 
Časové rozlíšenie 249 194 € 7,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?