Loading

Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Historický názov:
  • REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o.
  • MAXXIUM Slovakia, s.r.o.
  • RÉMY, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mast-Jaegermeister SK s.r.o.
Sídlo:
Košická 56
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/11448/B
Od 29.7.1996, posledná zmena 15.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Jiří Štětina
IČO:
35695366
DIČ:
2020310413

IČ DPH:

SK2020310413
Podľa §4, registrovaný od 10.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
1 087 101 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mast-Jägermeister SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Mast-Jaegermeister SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 834 098 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 36 334 EUR poklesol medziročne o 426 936 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 88,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 31 900 330 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 906 890 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 44,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,37%.

Absolútne ukazovatele

35 905 974 €

6,2 %

1 073 015 €

-17,8 %

16 116 908 €

-6,0 %

3 801 106 €

1,0 %

3 900 865 €

2,1 %

Relatívne ukazovatele

2.99 %

-0,9 %

1.54

-0,5

0.23 %

-2,5 %

76.42 %

-1,6 %

0.89

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 31 900 330 € 8,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 933 768 € -8,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 993 440 € 7,9 %
Náklady na materiál, energie 214 778 € -44,6 %
Služby 6 552 384 € 7,2 %
Pridaná hodnota 1 073 015 € -17,8 %
Osobné náklady 695 826 € 8,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 531 € 0,0 %
Opravné položky 481 € -83,8 %
Ostatné výnosy 24 353 € -21,9 %
Iné prevádzkové náklady 28 745 € -45,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 371 266 € -42,0 %
HV z finančnej činnosti -256 074 € %
z toho Nákladové úroky 284 545 € %

HV pred zdanením 115 192 € -81,6 %
Daň 78 858 € -51,6 %
HV po zdanení 36 334 € -92,2 %
EBITDA 372 797 € -41,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 116 908 € -6,0 %
 
Neobežný majetok 638 € -70,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 638 € -70,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 107 140 € -6,0 %
Zásoby 5 247 809 € -33,5 %
Dlhodobé pohľadávky 118 496 € 13,4 %
Krátkodobé pohľadávky 10 677 806 € 17,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 63 029 € %

 
Časové rozlíšenie 9 130 € -36,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 116 908 € -6,0 %
 
Vlastné imanie
3 801 106 € 1,0 %
Základné imanie 1 087 101 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 108 710 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 568 961 € 22,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 36 334 € -92,2 %
 
Záväzky 12 315 802 € -7,9 %
Dlhodobé záväzky 4 027 € 118,6 %
Krátkodobé záväzky 12 096 909 € -8,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 214 866 € 33,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?