Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Historický názov:
  • REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o.
  • MAXXIUM Slovakia, s.r.o.
  • RÉMY, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mast-Jaegermeister SK s.r.o.
Sídlo:
Košická 56
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/11448/B
Od 29.7.1996, posledná zmena 15.9.2021
Štatutárny orgán:
  • Jiří Štětina
IČO:
35695366
DIČ:
2020310413

IČ DPH:

SK2020310413
Podľa §4, registrovaný od 10.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46340 Veľkoobchod s nápojmi
Základné imanie:
1 087 101 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mast-Jägermeister SE (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Mast-Jaegermeister SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 755 948 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,22%. Dosiahnutý zisk po zdanení 463 270 EUR vzrástol medziročne o 74 949 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,11% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 29 447 167 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 496 703 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 27,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,89%.

Absolútne ukazovatele

33 806 148 €

24,3 %

1 304 761 €

17,3 %

17 143 525 €

94,9 %

3 764 772 €

14,0 %

3 820 924 €

14,2 %

Relatívne ukazovatele

3.87 %

-0,2 %

2.03

0,1

2.70 %

-1,7 %

78.04 %

15,6 %

0.69

-0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 29 447 167 € 24,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 308 781 € 22,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 950 464 € 25,1 %
Náklady na materiál, energie 387 898 € -27,6 %
Služby 6 109 855 € 27,6 %
Pridaná hodnota 1 304 761 € 17,3 %
Osobné náklady 642 070 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 531 € 0,0 %
Opravné položky 2 970 € 109,4 %
Ostatné výnosy 31 197 € 104,4 %
Iné prevádzkové náklady 52 518 € 127,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 639 839 € 17,1 %
HV z finančnej činnosti -13 619 € 22,9 %
z toho Nákladové úroky 14 722 € %

HV pred zdanením 626 220 € 18,5 %
Daň 162 950 € 16,1 %
HV po zdanení 463 270 € 19,3 %
EBITDA 641 370 € 24,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 143 525 € 94,9 %
 
Neobežný majetok 2 169 € -41,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 169 € -41,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 127 009 € 94,9 %
Zásoby 7 889 571 € 211,2 %
Dlhodobé pohľadávky 104 534 € 101,8 %
Krátkodobé pohľadávky 9 127 472 € 47,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 432 € %

 
Časové rozlíšenie 14 347 € 109,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 143 525 € 94,9 %
 
Vlastné imanie
3 764 772 € 14,0 %
Základné imanie 1 087 101 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 108 710 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 105 691 € 22,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 463 270 € 19,3 %
 
Záväzky 13 378 753 € 143,4 %
Dlhodobé záväzky 1 842 € 196,1 %
Krátkodobé záväzky 13 215 898 € 144,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 161 013 € 62,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?