COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Historický názov:
 • Slovenský zväz spotrebných družstiev, družstvo, skrátene: SZSD, družstvo
 • Slovenské ústredné spotrebné družstvo
Aktualizované 28.2.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Sídlo:
Bajkalská 25
82718 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Dr/218/B
Od 28.8.1996, posledná zmena 8.7.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Štefan Mácsadi
 • Ing. Štefan Bujňák
 • Ing. Peter Tužinský
 • Ing. František Hric
 • Igor Jagelek
 • Ing. Ján Šlauka
 • Ing. Ján Štrbo
 • Ing. Janka Madajová
 • Ing. Jozef Vahančík
 • Ing. Július Belovič
 • Ing. Ľudovít Kulcsár
 • Ing. Marián Jandačka
 • Ing. Miroslav Janík
 • Ing. Gabriel Csollár
 • Ing. Ivan Bzdúšek
 • Ing. Ján Bilinský
 • Ing. Ján Koza
 • Ing. Vladimír Habaj
 • JUDr. Filip Kasana
IČO:
35697547
DIČ:
2020324350

IČ DPH:

SK2020324350
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1997
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
19 054 EUR
Druh vlastníctva
Družstevné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 611 566 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 20,52%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 525 937 EUR vzrástol medziročne o 705 840 EUR.

Firma predala tovar za 43 516 521 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 6 459 564 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,41%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 3,15%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,96%.

Absolútne ukazovatele

79 045 617 €

21,1 %

7 347 788 €

12,0 %

58 249 359 €

1,9 %

46 298 082 €

1,0 %

14 972 057 €

-3,9 %

Relatívne ukazovatele

10.41 %

-0,8 %

1.61

0,1

4.34 %

1,1 %

20.52 %

0,7 %

2.88

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 43 516 521 € 34,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 095 045 € 3,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 49 976 085 € 30,5 %
Náklady na materiál, energie 421 305 € -7,4 %
Služby 12 866 388 € -3,2 %
Pridaná hodnota 7 347 788 € 12,0 %
Osobné náklady 4 555 742 € 2,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 655 189 € 14,4 %
Opravné položky 28 318 € 100,0 %
Ostatné výnosy 6 849 984 € 18,2 %
Iné prevádzkové náklady 7 473 752 € 24,8 %
Zisk z predaja majetku 16 353 € 176,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 501 124 € 12,5 %
HV z finančnej činnosti 1 475 997 € 71,9 %
z toho Nákladové úroky 1 870 € -25,8 %
HV pred zdanením 2 977 121 € 35,8 %
Daň 451 184 € 21,1 %
HV po zdanení 2 525 937 € 38,8 %
EBITDA 2 139 960 € 12,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
58 249 359 € 1,9 %
 
Neobežný majetok 35 888 361 € 4,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 145 815 € -0,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 511 278 € 94,7 %
Dlhodobý finančný majetok 31 231 268 € 3,2 %
 
Obežný majetok 22 259 227 € -2,5 %
Zásoby 1 644 520 € 112,7 %
Dlhodobé pohľadávky 306 015 € -53,6 %
Krátkodobé pohľadávky 12 183 491 € 16,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 125 201 € -25,5 %
 
Časové rozlíšenie 101 771 € 32,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 58 249 359 € 1,9 %
 
Vlastné imanie
46 298 082 € 1,0 %
Základné imanie 5 958 914 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 36 569 488 € -0,7 %
HV minulých rokov 1 243 743 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 525 937 € 38,8 %
 
Záväzky 11 648 956 € 5,4 %
Dlhodobé záväzky 4 276 518 € 0,2 %
Krátkodobé záväzky 6 780 605 € 5,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 591 833 € 61,4 %
 
Časové rozlíšenie 302 321 € 18,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?