Antalis, a.s.

Historický názov:
 • Antalis Slovakia, a.s.
 • SMOZA a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Antalis, a.s.
Sídlo:
Mlynské Nivy 73
82105 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1163/B
Od 1.10.1996, posledná zmena 18.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Ing. Petra Pelová
 • Joanna Maria Smolinska
 • Juraj Palčinský
IČO:
35699434
DIČ:
2020327320

IČ DPH:

SK2020327320
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1996
SK NACE (RÚZ):
46760 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi
Základné imanie:
66 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

  Firma Antalis, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 271 968 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 36,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 131 415 EUR vzrástol medziročne o 1 022 320 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,49% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 31 695 784 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 543 528 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 17%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 76,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,67%.

  Absolútne ukazovatele

  32 511 444 €

  36,6 %

  3 473 040 €

  87,6 %

  8 357 487 €

  8,5 %

  3 568 123 €

  46,4 %

  3 712 863 €

  47,8 %

  Relatívne ukazovatele

  10.76 %

  2,9 %

  1.73

  0,7

  13.54 %

  12,1 %

  57.31 %

  -11,0 %

  1.07

  0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 31 695 784 € 36,8 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb576 184 € 29,0 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru26 152 256 € 31,6 %
  Náklady na materiál, energie250 020 € 76,5 %
  Služby2 201 246 € 25,3 %
  Pridaná hodnota3 473 040 € 87,6 %
  Osobné náklady2 012 011 € 15,7 %
  Odpisy a opravné položky k majetku27 105 € -14,1 %
  Opravné položky220 003 € 164,1 %
  Ostatné výnosy238 483 € 35,9 %
  Iné prevádzkové náklady133 821 € 86,8 %
  Zisk z predaja majetku857 € -40,0 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 514 846 € %

  HV z finančnej činnosti-89 049 € -147,3 %
  z toho Nákladové úroky70 570 € %

  HV pred zdanením1 425 797 € %

  Daň294 382 € %

  HV po zdanení1 131 415 € %

  EBITDA1 541 094 € %

   
  Aktíva
  Majetok celkom
  8 357 487 € 8,5 %
   
  Neobežný majetok181 530 € 8,2 %
  Dlhodobý hmotný majetok83 253 € 12,0 %
  Dlhodobý nehmotný majetok5 507 € %

  Dlhodobý finančný majetok92 770 € 0,1 %
   
  Obežný majetok8 078 691 € 8,6 %
  Zásoby3 433 328 € 32,3 %
  Dlhodobé pohľadávky237 169 € 71,3 %
  Krátkodobé pohľadávky4 328 925 € -3,0 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty79 269 € -67,1 %
   
  Časové rozlíšenie97 266 € 1,1 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky8 357 487 € 8,5 %
   
  Vlastné imanie
  3 568 123 € 46,4 %
  Základné imanie66 400 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania4 713 266 € 0,0 %
  HV minulých rokov-2 342 958 € 4,4 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení1 131 415 € %

   
  Záväzky4 763 361 € -9,5 %
  Dlhodobé záväzky4 974 € 100,0 %
  Krátkodobé záväzky4 199 922 € -14,0 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé558 465 € 46,3 %
   
  Časové rozlíšenie26 003 € %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?