PPC TEAM plus s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPC TEAM plus s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 13
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/11908/B
Od 7.10.1996, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hanajík
  • Ing. Peter Žúbor, MBA
  • Ján Kasper ml.
IČO:
35700262
DIČ:
2020311260

IČ DPH:

SK2020311260
Podľa §4, registrovaný od 22.1.1997
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
2 532 358 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SORIA mobility a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma PPC TEAM plus s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 729 198 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 30,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 953 801 EUR vzrástol medziročne o 412 710 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 32 211 719 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 639 227 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,49%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 59,01%.

Absolútne ukazovatele

40 390 916 €

27,9 %

4 449 040 €

48,3 %

11 926 519 €

21,7 %

3 536 449 €

2,5 %

-838 728 €

25,0 %

Relatívne ukazovatele

11.79 %

1,4 %

1.41

-0,1

8.00 %

2,5 %

70.35 %

5,5 %

0.36

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 32 211 719 € 31,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 517 479 € 22,5 %
Zmena stavu zásob 6 039 € -63,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 29 572 492 € 30,0 %
Náklady na materiál, energie 2 322 418 € 19,5 %
Služby 1 391 287 € 4,1 %
Pridaná hodnota 4 449 040 € 48,3 %
Osobné náklady 3 146 697 € 59,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 608 842 € -21,1 %
Opravné položky 476 € %

Ostatné výnosy 162 790 € 59,1 %
Iné prevádzkové náklady 125 267 € -18,9 %
Zisk z predaja majetku 545 297 € 2,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 275 845 € 75,5 %
HV z finančnej činnosti -51 361 € -61,4 %
z toho Nákladové úroky 46 090 € 123,2 %
HV pred zdanením 1 224 484 € 76,1 %
Daň 270 683 € 75,6 %
HV po zdanení 953 801 € 76,3 %
EBITDA 1 339 390 € 38,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 926 519 € 21,7 %
 
Neobežný majetok 5 182 124 € -0,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 512 124 € -13,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 670 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 6 724 835 € 47,0 %
Zásoby 3 985 866 € 54,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 131 807 € 71,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 607 162 € 20,2 %
 
Časové rozlíšenie 19 560 € 73,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 926 519 € 21,7 %
 
Vlastné imanie
3 536 449 € 2,5 %
Základné imanie 2 532 358 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 50 290 € 116,4 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 953 801 € 76,3 %
 
Záväzky 8 290 241 € 32,8 %
Dlhodobé záväzky 473 040 € -15,4 %
Krátkodobé záväzky 3 354 698 € 51,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 4 128 596 € 22,4 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 333 907 € 288,8 %
 
Časové rozlíšenie 99 829 € -7,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?