PPC TEAM plus s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PPC TEAM plus s.r.o.
Sídlo:
Einsteinova 13
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/11908/B
Od 7.10.1996, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Hanajík
  • Ing. Peter Žúbor, MBA
  • Ján Kasper ml.
IČO:
35700262
DIČ:
2020311260

IČ DPH:

SK2020311260
Podľa §4, registrovaný od 22.1.1997
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
2 532 358 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • SORIA mobility a. s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 31.03.2024 ako riadna.

Firma PPC TEAM plus s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 52 267 116 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 38,53%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 227 414 EUR vzrástol medziročne o 273 613 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 83,21% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 295 301 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 893 527 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,26%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 26,79%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,98%.

Absolútne ukazovatele

54 432 395 €

34,8 %

5 334 338 €

19,9 %

18 500 596 €

55,1 %

4 013 008 €

13,5 %

-2 511 428 €

-199,4 %

Relatívne ukazovatele

10.21 %

-1,6 %

1.71

0,3

6.63 %

-1,4 %

78.31 %

8,0 %

0.28

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 295 301 € 40,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 971 815 € 26,4 %
Zmena stavu zásob 2 639 € -56,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 42 401 774 € 43,4 %
Náklady na materiál, energie 2 769 667 € 19,3 %
Služby 1 763 976 € 26,8 %
Pridaná hodnota 5 334 338 € 19,9 %
Osobné náklady 3 115 799 € -1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 028 773 € 69,0 %
Opravné položky -500 € -205,0 %
Ostatné výnosy 110 166 € -32,3 %
Iné prevádzkové náklady 151 207 € 20,7 %
Zisk z predaja majetku 563 342 € 3,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 712 567 € 34,2 %
HV z finančnej činnosti -147 819 € -187,8 %
z toho Nákladové úroky 185 600 € %

HV pred zdanením 1 564 748 € 27,8 %
Daň 337 334 € 24,6 %
HV po zdanení 1 227 414 € 28,7 %
EBITDA 2 177 498 € 62,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 500 596 € 55,1 %
 
Neobežný majetok 9 643 598 € 86,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 318 598 € 40,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 325 000 € %

 
Obežný majetok 8 848 171 € 31,6 %
Zásoby 5 706 859 € 43,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 1 047 985 € -7,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 093 327 € 30,2 %
 
Časové rozlíšenie 8 827 € -54,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 500 596 € 55,1 %
 
Vlastné imanie
4 013 008 € 13,5 %
Základné imanie 2 532 358 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 253 236 € %

HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 227 414 € 28,7 %
 
Záväzky 14 110 543 € 70,2 %
Dlhodobé záväzky 2 903 716 € %

Krátkodobé záväzky 5 010 996 € 49,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 5 980 385 € 44,9 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 215 446 € -35,5 %
 
Časové rozlíšenie 377 045 € 277,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?