Loading

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
  • DABCO, s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Röntgenova 26
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24813/B
Od 30.10.1996, posledná zmena 31.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Šatanek
  • Ing. Michal Dulanský
IČO:
35701722
DIČ:
2020356503

IČ DPH:

SK2020356503
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
61300 Satelitné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
5 152 230 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Slovak Telekom, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 01.04.2024 ako riadna.

Firma DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 35 159 133 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,8%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 234 636 EUR poklesol medziročne o 390 447 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,36% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 22,48%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,37%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,25%.

Absolútne ukazovatele

36 112 357 €

-2,4 %

14 024 399 €

-2,3 %

31 421 521 €

-15,1 %

10 902 089 €

-34,4 %

10 866 521 €

-29,3 %

Relatívne ukazovatele

39.89 %

-0,6 %

3.57

-0,4

16.66 %

1,5 %

65.30 %

10,2 %

1.66

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 159 133 € -0,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 668 915 € 22,5 %
Služby 20 465 819 € -0,4 %
Pridaná hodnota 14 024 399 € -2,3 %
Osobné náklady 3 925 359 € 7,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 201 947 € -0,0 %
Opravné položky 613 104 € 10,0 %
Ostatné výnosy 898 487 € -7,2 %
Iné prevádzkové náklady 496 909 € 6,1 %
Zisk z predaja majetku 15 824 € -68,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 701 391 € -10,5 %
HV z finančnej činnosti -35 533 € %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 6 665 858 € -11,1 %
Daň 1 431 222 € -23,6 %
HV po zdanení 5 234 636 € -6,9 %
EBITDA 9 887 514 € -7,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 421 521 € -15,1 %
 
Neobežný majetok 6 826 569 € -7,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 962 095 € -3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 864 474 € -17,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 24 328 401 € -16,9 %
Zásoby 3 076 913 € -11,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 997 462 € 12,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 482 053 € 23,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 771 973 € -27,6 %
 
Časové rozlíšenie 266 551 € -16,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 421 521 € -15,1 %
 
Vlastné imanie
10 902 089 € -34,4 %
Základné imanie 5 152 230 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 515 223 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 234 636 € -6,9 %
 
Záväzky 17 766 916 € 1,1 %
Dlhodobé záväzky 15 880 € 25,0 %
Krátkodobé záväzky 8 978 453 € -6,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 772 583 € 10,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 752 516 € -2,5 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?