DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Historický názov:
  • SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.
  • DABCO, s.r.o.
Aktualizované 27.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo:
Röntgenova 26
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/24813/B
Od 30.10.1996, posledná zmena 31.5.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Šatanek
  • Ing. Michal Dulanský
IČO:
35701722
DIČ:
2020356503

IČ DPH:

SK2020356503
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
61300 Satelitné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
5 152 230 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Slovak Telekom, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma DIGI SLOVAKIA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 443 250 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,08%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 625 083 EUR vzrástol medziročne o 287 904 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,78% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,31%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,16%.

Absolútne ukazovatele

37 004 236 €

-3,8 %

14 355 759 €

-5,1 %

37 019 842 €

5,9 %

16 629 716 €

-4,3 %

15 372 718 €

-3,1 %

Relatívne ukazovatele

40.50 %

-0,0 %

3.92

-0,4

15.19 %

-0,1 %

55.08 %

4,8 %

1.95

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 443 250 € -5,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 546 138 € 6,4 %
Služby 20 541 353 € -5,3 %
Pridaná hodnota 14 355 759 € -5,1 %
Osobné náklady 3 659 954 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 202 767 € -27,8 %
Opravné položky 557 531 € -31,7 %
Ostatné výnosy 968 443 € 14,7 %
Iné prevádzkové náklady 468 417 € 7,4 %
Zisk z predaja majetku 50 219 € 150,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 485 752 € 9,7 %
HV z finančnej činnosti 12 200 € 134,3 %
z toho Nákladové úroky 9 986 € -86,1 %
HV pred zdanením 7 497 952 € 10,5 %
Daň 1 872 869 € 29,1 %
HV po zdanení 5 625 083 € 5,4 %
EBITDA 10 638 300 € -5,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
37 019 842 € 5,9 %
 
Neobežný majetok 7 408 628 € 21,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 162 363 € 6,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 246 265 € 75,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 292 149 € 2,3 %
Zásoby 3 486 900 € -12,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 776 968 € 12,7 %
Krátkodobé pohľadávky 3 618 398 € -3,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 20 409 883 € 5,6 %
 
Časové rozlíšenie 319 065 € 52,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 37 019 842 € 5,9 %
 
Vlastné imanie
16 629 716 € -4,3 %
Základné imanie 5 152 230 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 515 223 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 337 180 € -16,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 625 083 € 5,4 %
 
Záväzky 17 567 704 € 19,3 %
Dlhodobé záväzky 12 705 € 8,8 %
Krátkodobé záväzky 9 639 106 € 12,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 915 893 € 28,4 %
 
Časové rozlíšenie 2 822 422 € -1,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?