Loading

Veolia Energia Slovensko, a. s.

Historický názov:
  • Dalkia a.s.
  • CGC TERMOTECH a.s.
Aktualizované 16.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Sídlo:
Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1188/B
Od 6.11.1996, posledná zmena 8.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Philippe Guitard
  • Ing. Peter Dobrý
  • Ing. Peter Martinka
IČO:
35702257
DIČ:
2020341092

IČ DPH:

SK7020000097
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
35300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Základné imanie:
2 058 023 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Veolia Energia Slovensko, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 899 547 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 706 413 EUR vzrástol medziročne o 1 444 479 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,26% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,1%.

Absolútne ukazovatele

78 675 846 €

19,7 %

27 881 969 €

197,7 %

184 034 015 €

1,1 %

25 362 276 €

22,8 %

-45 548 801 €

27,6 %

Relatívne ukazovatele

38.78 %

19,2 %

2.75

1,8

2.56 %

0,8 %

86.22 %

-2,4 %

0.44

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 840 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 71 795 707 € 50,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 71 338 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 25 165 441 € 19,2 %
Služby 18 763 659 € 8,7 %
Pridaná hodnota 27 881 969 € 197,7 %
Osobné náklady 10 151 527 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 177 353 € -17,4 %
Opravné položky 1 537 943 € %

Ostatné výnosy 224 362 € -82,8 %
Iné prevádzkové náklady 3 280 477 € %

Zisk z predaja majetku -5 010 € -190,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 971 161 € %

HV z finančnej činnosti -2 569 293 € -147,7 %
z toho Nákladové úroky 3 718 854 € 13,4 %
HV pred zdanením 7 401 868 € 165,7 %
Daň 2 695 455 € %

HV po zdanení 4 706 413 € 44,3 %
EBITDA 12 993 345 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
184 034 015 € 1,1 %
 
Neobežný majetok 146 884 400 € -7,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 020 166 € -5,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 451 447 € 8,7 %
Dlhodobý finančný majetok 132 412 787 € -8,4 %
 
Obežný majetok 36 362 827 € 66,4 %
Zásoby 96 985 € 27,3 %
Dlhodobé pohľadávky 525 857 € -59,8 %
Krátkodobé pohľadávky 33 383 501 € 79,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 356 484 € 28,2 %
 
Časové rozlíšenie 786 788 € 17,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 184 034 015 € 1,1 %
 
Vlastné imanie
25 362 276 € 22,8 %
Základné imanie 2 058 023 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 631 134 € 0,0 %
HV minulých rokov -15 033 294 € 17,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 706 413 € 44,3 %
 
Záväzky 158 432 850 € -1,7 %
Dlhodobé záväzky 75 273 279 € -0,9 %
Krátkodobé záväzky 81 933 670 € -2,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 225 901 € -7,3 %
 
Časové rozlíšenie 238 889 € 39,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?