Poľnoservis, a.s.

Historický názov:
  • IT-INVEST, a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Poľnoservis, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10488/T
Od 18.11.1996, posledná zmena 23.2.2017
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
IČO:
35703156
DIČ:
2020249935

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
10410 Výroba olejov a tukov
Základné imanie:
4 356 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 07/2022 do 06/2023 podaná 06.10.2023 ako riadna.

Firma Poľnoservis, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 180 333 499 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,76%. Dosiahnutá strata je 574 853 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,59% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 46,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,21%.

Absolútne ukazovatele

184 786 326 €

16,3 %

1 372 910 €

-95,9 %

57 244 564 €

2,2 %

9 525 274 €

-67,7 %

-13 641 300 €

-167,1 %

Relatívne ukazovatele

0.76 %

-20,5 %

1.33

-35,2

-1.00 %

-46,8 %

83.36 %

36,0 %

0.28

-1,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 7/2022 do 6/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 180 333 499 € 13,8 %
Zmena stavu zásob 3 096 361 € %

Aktivácia 98 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru 0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie 178 835 116 € 46,1 %
Služby 3 221 932 € 33,9 %
Pridaná hodnota 1 372 910 € -95,9 %
Osobné náklady 1 034 997 € 12,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 981 178 € 10,7 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 456 483 € 40,5 %
Iné prevádzkové náklady 237 354 € 40,3 %
Zisk z predaja majetku 4 024 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -420 112 € -101,3 %
HV z finančnej činnosti -288 300 € %
z toho Nákladové úroky 1 117 097 € %

HV pred zdanením -708 412 € -102,2 %
Daň -133 559 € -102,1 %
HV po zdanení -574 853 € -102,2 %
EBITDA 557 042 € -98,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
57 244 564 € 2,2 %
 
Neobežný majetok 44 824 182 € %

Dlhodobý hmotný majetok 14 313 809 € 34,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 113 € -38,3 %
Dlhodobý finančný majetok 30 506 260 € %

 
Obežný majetok 12 383 092 € -72,5 %
Zásoby 5 107 400 € 86,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 7 091 385 € -83,0 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 184 307 € -72,6 %
 
Časové rozlíšenie 37 290 € 75,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 57 244 564 € 2,2 %
 
Vlastné imanie
9 525 274 € -67,7 %
Základné imanie 4 356 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -1 359 490 € -93,0 %
HV minulých rokov 7 103 617 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -574 853 € -102,2 %
 
Záväzky 46 717 528 € 85,0 %
Dlhodobé záväzky 563 667 € 0,6 %
Krátkodobé záväzky 18 499 077 € -19,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 21 025 000 € %

Bankové úvery krátkodobé 6 560 843 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 68 941 € 72,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 001 762 € -21,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?