Slovenská plavba a prístavy a.s.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Sídlo:
Horárska 12
81524 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1249/B
Od 1.1.1997, posledná zmena 20.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jaroslav Michalco
  • Anna Rovenská
  • Igor Rechtorík
  • Ing. Richard Petőcz
IČO:
35705671
DIČ:
2020249275

IČ DPH:

SK2020249275
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1997
SK NACE (RÚZ):
50400 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
Základné imanie:
64 906 935 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma Slovenská plavba a prístavy a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 39 077 088 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 7,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 942 322 EUR poklesol medziročne o 40 573 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,57% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 22,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,72%.

Absolútne ukazovatele

41 599 186 €

-6,5 %

15 391 438 €

2,8 %

93 863 627 €

1,5 %

73 692 846 €

4,0 %

13 677 846 €

81,2 %

Relatívne ukazovatele

39.39 %

3,9 %

1.65

-0,1

2.07 %

-0,1 %

21.49 %

-1,9 %

3.45

1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 814 832 € -47,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 262 256 € -3,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 8 152 € -55,9 %
Náklady na predaj tovaru 1 665 421 € -47,3 %
Náklady na materiál, energie 10 118 271 € -22,5 %
Služby 11 910 559 € 8,6 %
Pridaná hodnota 15 391 438 € 2,8 %
Osobné náklady 9 311 683 € 5,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 631 214 € 3,9 %
Opravné položky -1 424 € -126,3 %
Ostatné výnosy 1 544 360 € -22,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 850 473 € -7,0 %
Zisk z predaja majetku 9 976 € -51,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 153 379 € -19,2 %
HV z finančnej činnosti 360 915 € %

z toho Nákladové úroky 249 790 € -8,5 %
HV pred zdanením 2 514 294 € -3,3 %
Daň 571 972 € -7,2 %
HV po zdanení 1 942 322 € -2,0 %
EBITDA 5 773 193 € -5,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
93 863 627 € 1,5 %
 
Neobežný majetok 65 414 428 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 62 553 679 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 91 313 € -30,4 %
Dlhodobý finančný majetok 2 769 436 € -47,6 %
 
Obežný majetok 28 016 987 € 23,5 %
Zásoby 3 295 190 € 3,6 %
Dlhodobé pohľadávky 10 526 046 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 8 258 386 € 34,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 937 365 € 109,0 %
 
Časové rozlíšenie 432 212 € 41,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 93 863 627 € 1,5 %
 
Vlastné imanie
73 692 846 € 4,0 %
Základné imanie 64 906 935 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 959 782 € %

HV minulých rokov 5 883 807 € 42,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 942 322 € -2,0 %
 
Záväzky 19 516 895 € -6,9 %
Dlhodobé záväzky 14 917 311 € -6,2 %
Krátkodobé záväzky 3 591 421 € -15,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 008 163 € 23,7 %
 
Časové rozlíšenie 653 886 € -3,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?