Slovenská plavba a prístavy a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Sídlo:
Horárska 12
81524 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1249/B
Od 1.1.1997, posledná zmena 20.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Anna Rovenská
  • Igor Rechtorík
  • Ing. Richard Petőcz
  • Ing. Jaroslav Michalco
IČO:
35705671
DIČ:
2020249275

IČ DPH:

SK2020249275
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1997
SK NACE (RÚZ):
50400 Vnútrozemská nákladná vodná doprava
Základné imanie:
64 906 935 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Slovenská plavba a prístavy a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 122 291 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 982 895 EUR poklesol medziročne o 4 407 444 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,02% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 87,07%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,8%.

Absolútne ukazovatele

44 470 558 €

0,9 %

14 967 255 €

20,0 %

92 477 125 €

-1,9 %

70 842 411 €

0,2 %

7 550 201 €

4,7 %

Relatívne ukazovatele

35.53 %

-3,6 %

1.70

-0,1

2.14 %

-4,6 %

23.39 %

-1,6 %

1.89

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 423 306 € 22,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 698 985 € 32,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 18 506 € 1,6 %
Náklady na predaj tovaru 3 158 054 € 23,3 %
Náklady na materiál, energie 13 061 375 € 87,1 %
Služby 10 966 516 € 10,8 %
Pridaná hodnota 14 967 255 € 20,0 %
Osobné náklady 8 807 872 € 25,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 494 904 € 6,1 %
Opravné položky 5 417 € 83,4 %
Ostatné výnosy 1 987 759 € 44,5 %
Iné prevádzkové náklady 1 989 981 € 12,0 %
Zisk z predaja majetku 20 603 € 182,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 665 040 € 51,4 %
HV z finančnej činnosti -65 937 € -101,3 %
z toho Nákladové úroky 272 864 € -18,4 %
HV pred zdanením 2 599 103 € -61,7 %
Daň 616 208 € 58,4 %
HV po zdanení 1 982 895 € -69,0 %
EBITDA 6 126 938 € 20,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
92 477 125 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 69 479 202 € -1,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 64 060 799 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 131 140 € -2,8 %
Dlhodobý finančný majetok 5 287 263 € -0,8 %
 
Obežný majetok 22 692 888 € -4,4 %
Zásoby 3 180 151 € 25,1 %
Dlhodobé pohľadávky 10 526 046 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 6 146 153 € 20,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 840 538 € -49,1 %
 
Časové rozlíšenie 305 035 € 16,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 92 477 125 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
70 842 411 € 0,2 %
Základné imanie 64 906 935 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -184 621 € 80,9 %
HV minulých rokov 4 137 202 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 982 895 € -69,0 %
 
Záväzky 20 958 711 € -8,7 %
Dlhodobé záväzky 15 897 757 € -5,1 %
Krátkodobé záväzky 4 245 673 € -24,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 815 281 € 48,4 %
 
Časové rozlíšenie 676 003 € 8,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?