Jungheinrich spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Jungheinrich spol. s r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 17
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/12896/B
Od 16.1.1997, posledná zmena 7.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Urban
IČO:
35706678
DIČ:
2020227198

IČ DPH:

SK2020227198
Podľa §4, registrovaný od 1.3.1997
SK NACE (RÚZ):
33190 Oprava ostatných prístrojov
Základné imanie:
497 909 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Jungheinrich Beteiligungs - GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 12.06.2023 ako riadna.

Firma Jungheinrich spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 431 863 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 765 038 EUR vzrástol medziročne o 167 741 EUR.

Firma predala tovar za 23 682 387 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 931 811 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,72%.

Absolútne ukazovatele

42 142 980 €

12,3 %

10 898 942 €

10,6 %

23 082 549 €

5,6 %

11 917 937 €

1,5 %

-1 662 972 €

-239,2 %

Relatívne ukazovatele

26.31 %

-0,6 %

2.18

-0,0

7.65 %

0,3 %

48.37 %

2,1 %

0.57

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 682 387 € 14,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 17 749 476 € 11,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 750 576 € 12,2 %
Náklady na materiál, energie 2 597 945 € 19,3 %
Služby 7 162 660 € 15,8 %
Pridaná hodnota 10 898 942 € 10,6 %
Osobné náklady 4 989 533 € 11,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 805 262 € 8,1 %
Opravné položky 30 988 € 137,8 %
Ostatné výnosy 17 079 € -90,7 %
Iné prevádzkové náklady 409 628 € 0,7 %
Zisk z predaja majetku 652 137 € 76,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 354 487 € 17,0 %
HV z finančnej činnosti -10 385 € -10,7 %
z toho Nákladové úroky 3 939 € %

HV pred zdanením 2 344 102 € 17,1 %
Daň 579 064 € 43,0 %
HV po zdanení 1 765 038 € 10,5 %
EBITDA 5 507 612 € 8,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 082 549 € 5,6 %
 
Neobežný majetok 15 151 291 € 26,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 145 910 € 26,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 381 € -58,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 889 770 € -19,7 %
Zásoby 2 439 655 € -17,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 5 425 536 € -21,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 24 579 € 217,7 %
 
Časové rozlíšenie 41 488 € 203,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 23 082 549 € 5,6 %
 
Vlastné imanie
11 917 937 € 1,5 %
Základné imanie 497 909 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 51 009 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 603 981 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 765 038 € 10,5 %
 
Záväzky 11 067 212 € 10,0 %
Dlhodobé záväzky 118 613 € -19,2 %
Krátkodobé záväzky 9 496 830 € 10,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 451 769 € 9,6 %
 
Časové rozlíšenie 97 400 € 61,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?