CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13789/B
Od 30.1.1997, posledná zmena 11.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Aditya Varadpande
  • Ing. Jan Polívka
IČO:
35708182
DIČ:
2020249539

IČ DPH:

SK2020249539
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1997
SK NACE (RÚZ):
47300 Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. (97,0%)
  • FleetCor Luxembourg Holding2 S.a.r.l. (3,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 19.07.2023 ako riadna.

Firma CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 365 632 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 39,92%. Dosiahnutý zisk po zdanení 924 736 EUR vzrástol medziročne o 139 971 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 85,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 38 370 783 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 614 655 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 47,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 31,58%.

Absolútne ukazovatele

44 810 006 €

41,3 %

1 692 924 €

24,1 %

8 021 682 €

28,8 %

2 526 081 €

57,7 %

4 428 473 €

43,6 %

Relatívne ukazovatele

4.19 %

-0,5 %

3.61

-0,2

11.53 %

-1,1 %

68.51 %

-5,8 %

2.27

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 38 370 783 € 41,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 994 849 € 16,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 756 128 € 41,6 %
Náklady na materiál, energie 32 108 € 47,7 %
Služby 884 471 € 10,0 %
Pridaná hodnota 1 692 924 € 24,1 %
Osobné náklady 468 778 € 31,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 21 672 € -20,8 %
Opravné položky 3 022 € -59,3 %
Ostatné výnosy 4 429 928 € 56,3 %
Iné prevádzkové náklady 4 435 291 € 57,5 %
Zisk z predaja majetku 1 € -99,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 194 090 € 20,3 %
HV z finančnej činnosti -18 166 € %
z toho Nákladové úroky 7 049 € 77,8 %
HV pred zdanením 1 175 924 € 18,2 %
Daň 251 188 € 19,8 %
HV po zdanení 924 736 € 17,8 %
EBITDA 1 215 761 € 19,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 021 682 € 28,8 %
 
Neobežný majetok 33 407 € -24,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 33 407 € -24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 923 759 € 12,8 %
Zásoby 18 710 € 46,0 %
Dlhodobé pohľadávky 100 537 € 1,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 846 864 € 54,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 957 648 € -16,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 064 516 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 021 682 € 28,8 %
 
Vlastné imanie
2 526 081 € 57,7 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 319 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 564 832 € 100,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 924 736 € 17,8 %
 
Záväzky 5 495 600 € 18,8 %
Dlhodobé záväzky 1 533 938 € -3,0 %
Krátkodobé záväzky 3 459 265 € 15,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 502 397 € %

 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?