C Automobil Import s. r. o.

Historický názov:
  • CITROËN SLOVAKIA, s.r.o.
  • CITROEN SLOVAKIA, s.r.o.
  • OS spol. s r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
C Automobil Import s. r. o.
Sídlo:
Prievozská 4/C
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/13992/B
Od 17.2.1997, posledná zmena 30.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Alexander Kasalovský
  • Ing. Matúš Paľa
IČO:
35710438
DIČ:
2020230608

IČ DPH:

SK2020230608
Podľa §4, registrovaný od 22.3.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
431 521 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Emil Frey Automobil s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.06.2023 ako riadna.

Firma C Automobil Import s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 297 878 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 532 748 EUR vzrástol medziročne o 390 233 EUR.

Firma predala tovar za 72 838 260 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 159 578 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 75,65%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,21%.

Absolútne ukazovatele

159 591 712 €

8,4 %

2 894 690 €

268,4 %

18 950 854 €

15,6 %

5 825 662 €

19,1 %

10 001 043 €

-2,0 %

Relatívne ukazovatele

3.95 %

2,7 %

5.07

3,6

13.36 %

0,3 %

69.26 %

-0,9 %

0.56

-2,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 72 838 260 € 14,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 459 618 € 29,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 61 678 682 € 8,1 %
Náklady na materiál, energie 225 511 € 75,7 %
Služby 6 947 984 € 13,3 %
Pridaná hodnota 2 894 690 € 268,4 %
Osobné náklady 571 353 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 510 796 € 32,6 %
Opravné položky 1 522 587 € %

Ostatné výnosy 84 380 110 € 5,2 %
Iné prevádzkové náklady 83 439 496 € 7,2 %
Zisk z predaja majetku 512 481 € 2,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 294 060 € 18,3 %
HV z finančnej činnosti -36 121 € 25,8 %
z toho Nákladové úroky 433 € 100,0 %
HV pred zdanením 3 257 939 € 19,1 %
Daň 725 191 € 22,5 %
HV po zdanení 2 532 748 € 18,2 %
EBITDA 3 207 840 € 41,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 950 854 € 15,6 %
 
Neobežný majetok 1 790 284 € 96,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 616 145 € 96,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 174 139 € 88,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 073 079 € 11,2 %
Zásoby 12 230 654 € 287,6 %
Dlhodobé pohľadávky 2 121 775 € 21,9 %
Krátkodobé pohľadávky 1 372 960 € -79,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 347 690 € -63,4 %
 
Časové rozlíšenie 87 491 € -29,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 950 854 € 15,6 %
 
Vlastné imanie
5 825 662 € 19,1 %
Základné imanie 431 521 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 43 152 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 818 241 € 23,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 532 748 € 18,2 %
 
Záväzky 13 125 192 € 14,2 %
Dlhodobé záväzky 1 587 € 12,3 %
Krátkodobé záväzky 5 037 752 € 42,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 085 853 € 1,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?