ELCON BRATISLAVA, a.s.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Sídlo:
Bajkalská 19B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1347/B
Od 6.3.1997, posledná zmena 9.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Kšiňan
  • Ing. Marián Mašeja
  • Ing. Renáta Považanová
IČO:
35711299
DIČ:
2020265126

IČ DPH:

SK2020265126
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1997
SK NACE (RÚZ):
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Základné imanie:
663 878 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ELCON BRATISLAVA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 032 288 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 37,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 747 977 EUR poklesol medziročne o 262 732 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,59%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 54,23%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,76%.

Absolútne ukazovatele

26 858 521 €

-42,8 %

7 439 878 €

-5,4 %

15 992 895 €

-48,9 %

2 657 096 €

36,0 %

10 183 253 €

13,0 %

Relatívne ukazovatele

27.52 %

9,3 %

1.42

-0,3

4.68 %

1,4 %

83.39 %

-10,4 %

3.91

2,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 509 € -98,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 994 779 € -34,5 %
Zmena stavu zásob -1 567 585 € -198,3 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 22 717 € -90,3 %
Náklady na materiál, energie 2 930 010 € -21,6 %
Služby 15 072 098 € -54,2 %
Pridaná hodnota 7 439 878 € -5,4 %
Osobné náklady 5 236 907 € 11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 428 178 € 1,3 %
Opravné položky -421 € -100,0 %
Ostatné výnosy 508 589 € -51,1 %
Iné prevádzkové náklady 388 789 € -66,2 %
Zisk z predaja majetku 7 675 € -55,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 902 689 € -28,5 %
HV z finančnej činnosti -125 011 € %
z toho Nákladové úroky 168 427 € %

HV pred zdanením 1 777 678 € -33,8 %
Daň 1 029 701 € -38,5 %
HV po zdanení 747 977 € -26,0 %
EBITDA 2 322 771 € -24,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 992 895 € -48,9 %
 
Neobežný majetok 1 362 114 € -9,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 200 396 € -9,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 161 718 € 3,1 %
 
Obežný majetok 14 523 083 € -51,1 %
Zásoby 467 998 € -75,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 106 182 € 26,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 186 420 € -74,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 762 483 € 23,0 %
 
Časové rozlíšenie 107 698 € -4,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 992 895 € -48,9 %
 
Vlastné imanie
2 657 096 € 36,0 %
Základné imanie 663 878 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 64 860 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 180 381 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 747 977 € -26,0 %
 
Záväzky 13 335 799 € -54,6 %
Dlhodobé záväzky 145 397 € -10,1 %
Krátkodobé záväzky 2 663 319 € -84,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 678 027 € -76,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 849 056 € 6,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?