ELCON BRATISLAVA, a.s.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELCON BRATISLAVA, a.s.
Sídlo:
Bajkalská 19B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1347/B
Od 6.3.1997, posledná zmena 9.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Alexander Kšiňan
  • Ing. Marián Mašeja
  • Ing. Renáta Považanová
IČO:
35711299
DIČ:
2020265126

IČ DPH:

SK2020265126
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1997
SK NACE (RÚZ):
42990 Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Základné imanie:
663 878 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ELCON BRATISLAVA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 47 612 522 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 76,13%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 022 711 EUR vzrástol medziročne o 1 274 734 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,86% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 387,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 57,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,4%.

Absolútne ukazovatele

48 635 671 €

81,1 %

9 349 494 €

25,7 %

30 483 423 €

90,6 %

3 617 638 €

36,2 %

11 204 639 €

10,0 %

Relatívne ukazovatele

19.64 %

-7,9 %

1.81

0,4

6.64 %

2,0 %

88.13 %

4,7 %

1.65

-2,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 15 357 € -59,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 597 165 € 76,3 %
Zmena stavu zásob -214 654 € 86,3 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 8 567 € -62,3 %
Náklady na materiál, energie 14 295 607 € %

Služby 23 744 200 € 57,5 %
Pridaná hodnota 9 349 494 € 25,7 %
Osobné náklady 5 163 718 € -1,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 405 756 € -5,2 %
Opravné položky -3 267 € %
Ostatné výnosy 1 034 455 € 103,4 %
Iné prevádzkové náklady 662 644 € 70,4 %
Zisk z predaja majetku 22 120 € 188,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 177 218 € 119,5 %
HV z finančnej činnosti -920 294 € %
z toho Nákladové úroky 290 504 € 72,5 %
HV pred zdanením 3 256 924 € 83,2 %
Daň 1 234 213 € 19,9 %
HV po zdanení 2 022 711 € 170,4 %
EBITDA 4 557 587 € 96,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 483 423 € 90,6 %
 
Neobežný majetok 1 356 136 € -0,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 198 395 € -0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 157 741 € -2,5 %
 
Obežný majetok 29 030 291 € 99,9 %
Zásoby 294 298 € -37,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 177 687 € 6,5 %
Krátkodobé pohľadávky 20 142 441 € 288,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 7 415 865 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 96 996 € -9,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 483 423 € 90,6 %
 
Vlastné imanie
3 617 638 € 36,2 %
Základné imanie 663 878 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 64 860 € 0,0 %
HV minulých rokov 866 189 € -26,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 022 711 € 170,4 %
 
Záväzky 26 856 309 € 101,4 %
Dlhodobé záväzky 95 938 € -34,0 %
Krátkodobé záväzky 15 317 006 € %

Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 1 418 479 € 109,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 024 886 € 1,8 %
 
Časové rozlíšenie 9 476 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?