FAST PLUS, a.s.

Historický názov:
  • FAST PLUS, spol. s r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FAST PLUS, a.s.
Sídlo:
Na pántoch 18
83106 Bratislava - mestská časť Rača
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/7227/B
Od 20.3.1997, posledná zmena 29.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Juraj Nedeliak
  • Peter Benický
  • Tomáš Opluštil
IČO:
35712783
DIČ:
2020227616

IČ DPH:

SK2020227616
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1997
SK NACE (RÚZ):
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
3 319 400 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma FAST PLUS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 127 472 496 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení 731 571 EUR poklesol medziročne o 1 118 320 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 92,59% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 122 607 467 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 26 970 065 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 47,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,15%.

Absolútne ukazovatele

132 413 064 €

14,4 %

13 193 468 €

6,4 %

45 626 661 €

17,2 %

16 852 705 €

4,5 %

15 467 527 €

6,9 %

Relatívne ukazovatele

10.35 %

-0,9 %

0.87

-0,0

1.60 %

-3,1 %

63.06 %

4,5 %

0.77

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 122 607 467 € 15,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 4 865 029 € 14,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 95 637 402 € 16,7 %
Náklady na materiál, energie 3 615 033 € 47,0 %
Služby 15 040 540 € 12,1 %
Pridaná hodnota 13 193 468 € 6,4 %
Osobné náklady 15 188 563 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 705 485 € -4,1 %
Opravné položky -49 299 € 47,1 %
Ostatné výnosy 4 407 413 € -20,4 %
Iné prevádzkové náklady 394 654 € 11,3 %
Zisk z predaja majetku -549 € -103,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 346 982 € -54,3 %
HV z finančnej činnosti -335 946 € 37,5 %
z toho Nákladové úroky 50 030 € %

HV pred zdanením 1 011 036 € -58,1 %
Daň 279 465 € -50,2 %
HV po zdanení 731 571 € -60,5 %
EBITDA 2 003 717 € -44,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
45 626 661 € 17,2 %
 
Neobežný majetok 1 570 345 € 4,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 562 389 € 4,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 7 956 € 0,0 %
 
Obežný majetok 42 624 740 € 17,4 %
Zásoby 21 694 941 € -16,9 %
Dlhodobé pohľadávky 2 055 816 € 5,1 %
Krátkodobé pohľadávky 18 388 169 € 137,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 485 814 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 431 576 € 29,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 45 626 661 € 17,2 %
 
Vlastné imanie
16 852 705 € 4,5 %
Základné imanie 3 319 400 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 521 208 € 55,0 %
HV minulých rokov 12 280 526 € 15,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 731 571 € -60,5 %
 
Záväzky 28 765 489 € 26,4 %
Dlhodobé záväzky 45 787 € 95,8 %
Krátkodobé záväzky 22 523 274 € 7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 001 232 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 195 196 € 23,0 %
 
Časové rozlíšenie 8 467 € -84,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?