HORTIM - SK s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HORTIM - SK s.r.o.
Sídlo:
Röntgenova 10
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/14215/B
Od 10.3.1997, posledná zmena 4.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radek Hort
  • Paul Young
IČO:
35712881
DIČ:
2020209301

IČ DPH:

SK2020209301
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1997
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hortim - International s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma HORTIM - SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 480 750 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,67%. Dosiahnutý zisk po zdanení 147 557 EUR vzrástol medziročne o 144 692 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,08% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 51 478 668 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 528 681 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 12,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,67%.

Absolútne ukazovatele

51 957 748 €

14,1 %

2 982 398 €

-2,0 %

8 690 579 €

1,7 %

262 732 €

128,1 %

-787 844 €

34,9 %

Relatívne ukazovatele

5.79 %

-0,9 %

1.24

-0,1

1.70 %

1,7 %

96.98 %

-1,7 %

0.84

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 51 478 668 € 13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 082 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia -5 850 € -0,3 %
Náklady na predaj tovaru 44 949 987 € 15,6 %
Náklady na materiál, energie 385 244 € -12,4 %
Služby 3 162 279 € 8,6 %
Pridaná hodnota 2 982 398 € -2,0 %
Osobné náklady 2 399 960 € 3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 450 098 € -12,9 %
Opravné položky -2 710 € -190,9 %
Ostatné výnosy 169 254 € 52,1 %
Iné prevádzkové náklady 147 421 € -14,6 %
Zisk z predaja majetku 23 500 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 175 375 € 18,2 %
HV z finančnej činnosti -27 530 € 16,7 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 147 845 € 28,1 %
Daň 288 € -99,7 %
HV po zdanení 147 557 € %

EBITDA 596 965 € -10,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 690 579 € 1,7 %
 
Neobežný majetok 1 125 741 € -27,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 818 163 € -27,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 307 578 € -29,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 538 429 € 8,4 %
Zásoby 570 320 € 0,4 %
Dlhodobé pohľadávky 55 711 € -28,2 %
Krátkodobé pohľadávky 4 934 663 € 28,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 977 735 € -19,4 %
 
Časové rozlíšenie 26 409 € -19,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 690 579 € 1,7 %
 
Vlastné imanie
262 732 € 128,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 201 328 € 0,0 %
HV minulých rokov -92 792 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 147 557 € %

 
Záväzky 8 427 847 € 0,0 %
Dlhodobé záväzky 3 041 € 34,5 %
Krátkodobé záväzky 8 296 971 € 2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 127 835 € -58,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?