HORTIM - SK s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HORTIM - SK s.r.o.
Sídlo:
Röntgenova 10
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/14215/B
Od 10.3.1997, posledná zmena 10.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radek Hort
  • Paul Young
IČO:
35712881
DIČ:
2020209301

IČ DPH:

SK2020209301
Podľa §4, registrovaný od 1.4.1997
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hortim - International s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma HORTIM - SK s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 45 290 153 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 865 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,47% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 45 290 111 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 402 304 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,15%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,62%.

Absolútne ukazovatele

45 531 680 €

5,9 %

3 042 023 €

5,7 %

8 542 821 €

-23,8 %

115 175 €

2,6 %

-1 209 416 €

31,0 %

Relatívne ukazovatele

6.72 %

-0,0 %

1.31

0,1

0.03 %

0,9 %

98.65 %

-0,3 %

0.78

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 290 111 € 7,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 € -100,0 %
Zmena stavu zásob 0 € 100,0 %
Aktivácia -5 830 € -43,7 %
Náklady na predaj tovaru 38 887 807 € 8,5 %
Náklady na materiál, energie 439 926 € 17,8 %
Služby 2 911 587 € -12,2 %
Pridaná hodnota 3 042 023 € 5,7 %
Osobné náklady 2 314 955 € -4,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 516 966 € 13,4 %
Opravné položky 2 980 € 132,2 %
Ostatné výnosy 111 283 € 198,0 %
Iné prevádzkové náklady 172 638 € 24,4 %
Zisk z predaja majetku -334 € -110,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 148 413 € 243,8 %
HV z finančnej činnosti -33 035 € -20,3 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 115 378 € 188,3 %
Daň 112 513 € %

HV po zdanení 2 865 € 102,9 %
EBITDA 665 713 € 95,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
8 542 821 € -23,8 %
 
Neobežný majetok 1 558 575 € -22,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 124 175 € -23,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 434 400 € -20,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 951 523 € -24,1 %
Zásoby 568 162 € -5,0 %
Dlhodobé pohľadávky 77 636 € -52,6 %
Krátkodobé pohľadávky 3 852 125 € -12,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 453 600 € -38,7 %
 
Časové rozlíšenie 32 723 € -24,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 542 821 € -23,8 %
 
Vlastné imanie
115 175 € 2,6 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 201 328 € 0,0 %
HV minulých rokov -95 657 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 865 € 102,9 %
 
Záväzky 8 427 646 € -24,1 %
Dlhodobé záväzky 2 261 € 15,5 %
Krátkodobé záväzky 8 116 026 € -24,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 309 359 € -0,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?