YIT Slovakia a.s.

Historický názov:
 • YIT Reding a.s.
 • YIT Reding a. s.
 • REDING a.s.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
YIT Slovakia a.s.
Sídlo:
Svätoplukova II. 18892/2 A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1410/B
Od 27.5.1997, posledná zmena 23.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Aaron Leinonen
 • Mgr. Jaroslav Janíček, CFA
 • Milan Murcko, MSc, MBA
 • Peter Forssell
 • Tom Mikael Sandvik
IČO:
35718625
DIČ:
2020250265

IČ DPH:

SK2020250265
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1997
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.06.2024 ako riadna.

Firma YIT Slovakia a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 97 176 175 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 26,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 875 463 EUR poklesol medziročne o 4 735 876 EUR.

Firma predala tovar za 35 471 492 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 341 003 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 54,71%.
 • Náklady na služby sa medziročne znížili o 27,97%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 4,85%.

Absolútne ukazovatele

119 430 295 €

23,2 %

15 865 430 €

-11,6 %

125 654 188 €

17,9 %

66 507 082 €

14,4 %

58 560 021 €

10,8 %

Relatívne ukazovatele

16.33 %

-7,0 %

1.30

-0,1

6.27 %

-5,6 %

47.07 %

1,6 %

1.74

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 471 492 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 61 704 683 € -11,4 %
Zmena stavu zásob -4 314 990 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 28 130 489 € %

Náklady na materiál, energie 11 713 328 € 54,7 %
Služby 37 154 205 € -28,0 %
Pridaná hodnota 15 865 430 € -11,6 %
Osobné náklady 12 157 917 € -4,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 242 909 € 27,0 %
Opravné položky 85 555 € %

Ostatné výnosy 17 209 190 € %

Iné prevádzkové náklady 16 403 634 € %

Zisk z predaja majetku 3 700 € 57,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 186 038 € -15,8 %
HV z finančnej činnosti 4 935 117 € -42,7 %
z toho Nákladové úroky 61 444 € 63,4 %
HV pred zdanením 9 121 155 € -32,8 %
Daň 1 245 692 € 28,4 %
HV po zdanení 7 875 463 € -37,6 %
EBITDA 4 422 980 € -14,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
125 654 188 € 17,9 %
 
Neobežný majetok 20 603 806 € 60,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 401 587 € 5,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 76 171 € 26,9 %
Dlhodobý finančný majetok 19 126 048 € 67,4 %
 
Obežný majetok 103 046 959 € 13,0 %
Zásoby 25 787 460 € -43,7 %
Dlhodobé pohľadávky 2 226 536 € -39,8 %
Krátkodobé pohľadávky 74 852 706 € 81,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 180 257 € -63,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 003 423 € -21,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 125 654 188 € 17,9 %
 
Vlastné imanie
66 507 082 € 14,4 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 639 142 € 2,1 %
HV minulých rokov 23 992 477 € 108,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 875 463 € -37,6 %
 
Záväzky 58 776 971 € 22,4 %
Dlhodobé záväzky 3 380 104 € 6,6 %
Krátkodobé záväzky 43 893 690 € 19,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 503 177 € 43,1 %
 
Časové rozlíšenie 370 135 € -10,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?