JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Hospodárska 448
91951 Špačince
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/10779/T
Od 27.5.1997, posledná zmena 22.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Malženický
  • Wilfrid Fabjani
IČO:
35718986
DIČ:
2020267447

IČ DPH:

SK2020267447
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • JAF-Group AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 10.08.2023 ako riadna.

Firma JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 71 502 985 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 3,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 806 483 EUR poklesol medziročne o 863 128 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,45% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 65 492 210 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 857 192 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,89%.

Absolútne ukazovatele

73 216 956 €

4,0 %

11 643 520 €

-8,0 %

22 094 735 €

3,4 %

9 039 756 €

-2,1 %

9 125 132 €

68,2 %

Relatívne ukazovatele

16.28 %

-2,1 %

1.79

-0,2

12.70 %

-4,5 %

59.09 %

2,3 %

0.73

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 65 492 210 € 3,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 010 775 € 10,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 978 484 € -2,4 %
Náklady na predaj tovaru 51 635 018 € 5,0 %
Náklady na materiál, energie 5 131 697 € 16,1 %
Služby 3 637 000 € 7,1 %
Pridaná hodnota 11 643 520 € -8,0 %
Osobné náklady 6 512 367 € 3,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 981 529 € -23,4 %
Opravné položky 502 716 € 104,0 %
Ostatné výnosy 89 124 € -22,2 %
Iné prevádzkové náklady 304 699 € 15,1 %
Zisk z predaja majetku 9 626 € -27,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 875 193 € -22,0 %
HV z finančnej činnosti -277 625 € -10,7 %
z toho Nákladové úroky 201 594 € 23,6 %
HV pred zdanením 3 597 568 € -23,7 %
Daň 791 085 € -24,3 %
HV po zdanení 2 806 483 € -23,5 %
EBITDA 4 847 096 € -22,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 094 735 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 5 658 272 € 5,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 657 820 € 5,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 452 € -60,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 276 946 € 3,0 %
Zásoby 10 944 191 € 3,2 %
Dlhodobé pohľadávky 471 469 € 18,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 832 288 € 6,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 998 € -88,7 %
 
Časové rozlíšenie 159 517 € -17,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 094 735 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
9 039 756 € -2,1 %
Základné imanie 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 570 000 € %

HV minulých rokov 4 963 273 € 3,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 806 483 € -23,5 %
 
Záväzky 12 995 718 € 8,0 %
Dlhodobé záväzky 5 848 449 € 254,1 %
Krátkodobé záväzky 4 850 984 € -39,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 929 617 € -4,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 366 668 € 18,2 %
 
Časové rozlíšenie 59 261 € -34,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?