JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Hospodárska 448
91951 Špačince
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/10779/T
Od 27.5.1997, posledná zmena 22.10.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Malženický
  • Wilfrid Fabjani
IČO:
35718986
DIČ:
2020267447

IČ DPH:

SK2020267447
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
46730 Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami
Základné imanie:
700 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • JAF-Group AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 21.03.2024 ako riadna.

Firma JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 61 566 404 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 13,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 777 661 EUR poklesol medziročne o 2 028 822 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,89% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 55 656 228 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 11 206 921 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 20%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 047 295 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,27%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,86%.

Absolútne ukazovatele

63 322 204 €

-13,5 %

9 319 739 €

-20,0 %

20 135 011 €

-8,9 %

8 017 417 €

-11,3 %

8 023 657 €

-12,1 %

Relatívne ukazovatele

15.14 %

-1,1 %

1.44

-0,4

3.86 %

-8,8 %

60.18 %

1,1 %

0.85

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 55 656 228 € -15,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 910 176 € -1,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 047 295 € 7,0 %
Náklady na predaj tovaru 44 449 307 € -13,9 %
Náklady na materiál, energie 5 248 074 € 2,3 %
Služby 3 706 138 € 1,9 %
Pridaná hodnota 9 319 739 € -20,0 %
Osobné náklady 6 456 524 € -0,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 003 046 € 2,2 %
Opravné položky -136 088 € -127,1 %
Ostatné výnosy 104 615 € 17,4 %
Iné prevádzkové náklady 378 258 € 24,1 %
Zisk z predaja majetku 26 446 € 174,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 639 501 € -57,7 %
HV z finančnej činnosti -600 614 € -116,3 %
z toho Nákladové úroky 533 603 € 164,7 %
HV pred zdanením 1 038 887 € -71,1 %
Daň 261 226 € -67,0 %
HV po zdanení 777 661 € -72,3 %
EBITDA 2 480 013 € -48,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 135 011 € -8,9 %
 
Neobežný majetok 6 067 695 € 7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 056 639 € 7,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 11 056 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 829 957 € -15,0 %
Zásoby 8 856 954 € -19,1 %
Dlhodobé pohľadávky 365 617 € -22,5 %
Krátkodobé pohľadávky 4 598 068 € -4,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 318 € -67,9 %
 
Časové rozlíšenie 237 359 € 48,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 135 011 € -8,9 %
 
Vlastné imanie
8 017 417 € -11,3 %
Základné imanie 700 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 570 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 969 756 € 20,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 777 661 € -72,3 %
 
Záväzky 12 101 726 € -6,9 %
Dlhodobé záväzky 6 110 824 € 4,5 %
Krátkodobé záväzky 3 515 772 € -27,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 146 402 € 11,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 328 728 € -10,3 %
 
Časové rozlíšenie 15 868 € -73,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?