WAVEMAKER Slovakia s.r.o.

Historický názov:
 • WAWEMAKER Slovakia s.r.o.
 • MEC Slovakia s. r. o.
 • Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o.
 • The Media Edge, s.r.o.
 • MEDIAPOLI, spol. s r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
WAVEMAKER Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 8
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15116/B
Od 26.6.1997, posledná zmena 1.5.2024
Štatutárny orgán:
 • Mgr. Dušan Horváth
IČO:
35722908
DIČ:
2020250881

IČ DPH:

SK2020250881
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1997
SK NACE (RÚZ):
73110 Reklamné agentúry
Základné imanie:
16 597 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. (40,0%)
 • WAVEMAKER Czech s.r.o. (34,2%)
 • CIA Holding B.V. (19,8%)
 • MEC GmbH (6,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma WAVEMAKER Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 295 384 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 346 244 EUR poklesol medziročne o 125 641 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 7,18%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,18%.
 • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,8%.

Absolútne ukazovatele

27 410 597 €

4,0 %

1 561 476 €

-0,6 %

12 722 973 €

32,2 %

1 044 014 €

15,0 %

1 090 379 €

8,0 %

Relatívne ukazovatele

5.72 %

-0,3 %

1.32

0,0

2.72 %

-2,2 %

91.79 %

1,2 %

1.09

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 295 384 € 4,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 27 627 € 7,2 %
Služby 25 706 281 € 5,2 %
Pridaná hodnota 1 561 476 € -0,6 %
Osobné náklady 1 179 935 € -0,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 17 924 € -75,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 17 392 € -90,4 %
Iné prevádzkové náklady 10 091 € -0,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 370 918 € -23,0 %
HV z finančnej činnosti 78 277 € -39,4 %
z toho Nákladové úroky 65 € -48,0 %
HV pred zdanením 449 195 € -26,4 %
Daň 102 951 € -25,8 %
HV po zdanení 346 244 € -26,6 %
EBITDA 388 842 € -29,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 722 973 € 32,2 %
 
Neobežný majetok 20 616 € -35,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 616 € -42,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 5 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 12 649 262 € 32,3 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 47 439 € -25,6 %
Krátkodobé pohľadávky 10 305 702 € 37,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 296 121 € 13,9 %
 
Časové rozlíšenie 53 095 € 83,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 722 973 € 32,2 %
 
Vlastné imanie
1 044 014 € 15,0 %
Základné imanie 16 597 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 958 € 0,0 %
HV minulých rokov 676 215 € 63,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 346 244 € -26,6 %
 
Záväzky 11 678 959 € 34,0 %
Dlhodobé záväzky 7 117 € 66,5 %
Krátkodobé záväzky 11 564 539 € 35,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 107 303 € -44,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?