SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Karadžičova 16
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15154/B
Od 26.6.1997, posledná zmena 20.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Jarmila Belicová
IČO:
35723394
DIČ:
2020267744

IČ DPH:

SK2020267744
Podľa §4, registrovaný od 1.9.1997
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

Firma SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 48 249 949 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 471 762 EUR vzrástol medziročne o 756 339 EUR.

Firma predala tovar za 18 967 438 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 743 071 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 25%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,01%.

Absolútne ukazovatele

48 219 303 €

17,3 %

12 118 014 €

13,5 %

16 798 158 €

8,3 %

3 121 762 €

32,0 %

4 688 810 €

22,6 %

Relatívne ukazovatele

25.12 %

-1,0 %

1.25

0,1

8.76 %

4,1 %

81.42 %

-3,3 %

1.29

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 967 438 € -6,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 282 511 € 41,8 %
Zmena stavu zásob -167 955 € -204,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 224 367 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 10 554 795 € 53,0 %
Služby 10 995 047 € 25,6 %
Pridaná hodnota 12 118 014 € 13,5 %
Osobné náklady 9 669 694 € 4,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 103 365 € 7,4 %
Opravné položky 427 471 € %

Ostatné výnosy 47 376 € 175,5 %
Iné prevádzkové náklady 204 904 € 29,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 949 727 € 76,9 %
HV z finančnej činnosti 69 880 € %

z toho Nákladové úroky 1 448 € -76,8 %
HV pred zdanením 2 019 607 € 85,7 %
Daň 547 845 € 47,2 %
HV po zdanení 1 471 762 € 105,7 %
EBITDA 2 053 092 € 71,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 798 158 € 8,3 %
 
Neobežný majetok 177 486 € 13,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 145 532 € 14,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 954 € 8,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 700 542 € 6,4 %
Zásoby 1 465 827 € -19,8 %
Dlhodobé pohľadávky 853 138 € 33,2 %
Krátkodobé pohľadávky 11 155 785 € 7,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 225 792 € 17,9 %
 
Časové rozlíšenie 920 130 € 52,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 798 158 € 8,3 %
 
Vlastné imanie
3 121 762 € 32,0 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 150 000 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 471 762 € 105,7 %
 
Záväzky 13 112 369 € 0,8 %
Dlhodobé záväzky 12 439 € %

Krátkodobé záväzky 10 514 697 € -2,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 585 233 € 14,7 %
 
Časové rozlíšenie 564 027 € 283,4 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?