Accenture, s.r.o.

Historický názov:
  • Andersen Consulting, s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Accenture, s.r.o.
Sídlo:
Plynárenská 7/C
82109 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15268/B
Od 13.8.1997, posledná zmena 1.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Tomáš Volek
IČO:
35724498
DIČ:
2020267876

IČ DPH:

SK7020000416
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2011
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Accenture Central Europe B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 09/2022 do 08/2023 podaná 30.11.2023 ako riadna.

Firma Accenture, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 34 584 157 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 841 848 EUR poklesol medziročne o 1 791 087 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,15% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,91%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 2,34%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,31%.

Absolútne ukazovatele

35 600 541 €

-1,8 %

23 831 578 €

-2,7 %

10 684 661 €

-17,6 %

3 115 730 €

-33,5 %

2 810 496 €

-35,3 %

Relatívne ukazovatele

68.91 %

-1,1 %

1.08

-0,1

7.88 %

-12,4 %

70.84 %

7,0 %

1.64

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 9/2022 do 8/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 584 157 € -1,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 302 144 € 12,9 %
Služby 10 450 435 € 2,3 %
Pridaná hodnota 23 831 578 € -2,7 %
Osobné náklady 22 077 729 € 9,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 013 509 € -19,9 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 679 796 € -22,1 %
Iné prevádzkové náklady 244 403 € -45,7 %
Zisk z predaja majetku 37 888 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 213 621 € -65,0 %
HV z finančnej činnosti 36 457 € -75,4 %
z toho Nákladové úroky 2 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 250 078 € -65,4 %
Daň 408 230 € -58,5 %
HV po zdanení 841 848 € -68,0 %
EBITDA 2 189 242 € -53,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 684 661 € -17,6 %
 
Neobežný majetok 2 770 854 € 3,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 770 854 € 3,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 7 573 320 € -25,5 %
Zásoby 0 € 0 %
Dlhodobé pohľadávky 711 399 € -3,6 %
Krátkodobé pohľadávky 6 271 732 € -27,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 590 189 € -23,1 %
 
Časové rozlíšenie 340 487 € 142,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 684 661 € -17,6 %
 
Vlastné imanie
3 115 730 € -33,5 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 433 707 € 0,0 %
HV minulých rokov 806 981 € 37,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 841 848 € -68,0 %
 
Záväzky 6 906 769 € -4,4 %
Dlhodobé záväzky 272 112 € 5,6 %
Krátkodobé záväzky 3 729 744 € -10,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 6 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 904 907 € 3,5 %
 
Časové rozlíšenie 662 162 € -37,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?